Modern Greek Bible

Canticles 6

Canticles

Return to Index

Chapter 7

1

[] Poson wraia einai ta bhmata sou me ta sandalia, qugater tou hgemonoV to torneuma twn mhrwn sou einai omoion me perideraion, ergon ceirwn kallitecnou.

2

O omfaloV sou krathr torneutoV, plhrhV kekerasmenou oinou× h koilia sou qhmwnia sitou peripefragmenh me krinouV×

3

oi duo sou mastoi wV duo skumnoi dorkadoV didumoi×

4

o trachloV sou wV purgoV elefantinoV× oi ofqalmoi sou wV ai kolumbhqrai en Esebwn, proV thn pulhn Baq-rabbim× h muth sou wV o purgoV tou Libanou, blepwn proV thn Damaskon×

5

H kefalh sou epi se wV KarmhloV, kai h komh thV kefalhV sou wV porfura× o basileuV einai dedemenoV eiV touV plokamouV sou.

6

Poson wraia kai poson epiqumhth eisai, agaphth, dia taV trufaV.

7

Touto to anasthma sou omoiazei me foinika, kai oi mastoi sou me botruaV.

8

Eipa, Qelw anabh eiV ton foinika, qelw piasei ta baia autou× kai idou, oi mastoi sou qelousin eisqai wV botrueV thV ampelou, kai h osmh thV rinoV sou wV mhla×

9

kai o ouraniskoV sou wV o kaloV oinoV rewn hdewV dia ton agaphton mou, kai kamnwn na lalwsi ta ceilh twn koimwmenwn.

10

[] Egw eimai tou agaphtou mou, kai h epiqumia autou einai proV eme.

11

Elqe, agaphte mou, aV exelqwmen eiV ton agron× aV dianuktereuswmen en taiV kwmaiV.

12

AV exhmerwqwmen eiV touV ampelwnaV× aV idwmen ean eblasthsen h ampeloV, ean hnoixe to anqoV thV stafulhV kai exhnqhsan ai roidiai× ekei qelw dwsei thn agaphn mou eiV se.

13

Oi mandragorai edwkan osmhn, kai en taiV quraiV hmwn einai pan eidoV karpwn arestwn, newn kai palaiwn, touV opoiouV efulaxa, agaphte mou, dia se.

Canticles 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: