Modern Greek Bible

Canticles 3

Canticles

Return to Index

Chapter 4

1

[] Idou, eisai wraia, agaphth mou× idou, eisai wraia× oi ofqalmoi sou einai wV peristerwn metaxu twn plokamwn sou× ta mallia sou einai wV poimnion aigwn, katabainontwn apo tou orouV Galaad.

2

Oi odonteV sou einai wV poimnion probatwn kekoureumenwn, anabainontwn apo thV lousewV, ta opoia panta gennwsi diduma, kai den uparcei ateknon metaxu autwn×

3

ta ceilh sou wV tainia eruqra, kai h lalia sou eucariV× ai pareiai sou wV tmhma roidiou metaxu twn plokamwn sou×

4

O trachloV sou wV o purgoV tou Dabid, o wkodomhmenoV dia oploqhkhn, epi tou opoiou kremantai cilioi qureoi, panteV aspideV iscurwn×

5

oi duo mastoi sou wV duo skumnoi dorkadoV didumoi, boskonteV metaxu twn krinwn.

6

Ewsou pneush h aura thV hmeraV kai fugwsin ai skiai, egw qelw upagei eiV to oroV thV smurnhV, kai eiV ton lofon tou qumiamatoV.

7

Olh wraia eisai, agaphth mou× kai mwmoV den uparcei en soi.

8

[] Elqe met' emou apo tou Libanou, numfh apo tou Libanou met' emou× bleyon apo thV korufhV tou Amana, apo thV korufhV tou Seneir kai tou Aermwn, apo twn fwlewn twn leontwn, apo twn orewn twn pardalewn.

9

EtrwsaV thn kardian mou, adelfh mou, numfh× etrwsaV thn kardian mou, di' enoV twn ofqalmwn sou, di' enoV plokamou tou trachlou sou.

10

Poson wraia einai h agaph sou, adelfh mou, numfh poson kalhtera h agaph sou para ton oinon kai h osmh twn murwn sou para panta ta arwmata

11

Ta ceilh sou, numfh, stazousin wV khrhqra× meli kai gala einai upo thn glwssan sou× kai h osmh twn imatiwn sou wV osmh tou Libanou.

12

KhpoV kekleismenoV einai h adelfh mou, h numfh mou× brusiV kekleismenh, phgh esfragismenh.

13

Oi blastoi sou einai paradeisoV roidiwn, meta eklektwn karpwn× kuproV meta nardou×

14

nardoV kai krokoV× kalamoV kai kinnamwmon, meta pantwn twn dendrwn tou qumiamatoV× smurna kai aloh, meta pantwn twn prwtistwn arwmatwn×

15

[] phgh khpwn, frear udatoV zwntoV, kai ruakeV apo tou Libanou.

16

Egerqhti, Borra× kai ercou, Note× pneuson eiV ton khpon mou× dia na ekcuqwsi ta arwmata autou. AV elqh o agaphtoV mou eiV ton khpon autou, kai aV fagh touV exairetouV karpouV autou.

Canticles 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: