Modern Greek Bible

Canticles 2

Canticles

Return to Index

Chapter 3

1

[] Thn nukta epi thV klinhV mou ezhthsa ekeinon, ton opoion agapa h yuch mou× ezhthsa auton kai den eurhka auton.

2

Qelw shkwqh twra kai perielqei thn polin, en taiV agoraiV kai en taiV plateiaiV× qelw zhthsei ekeinon, ton opoion agapa h yuch mou× ezhthsa auton kai den eurhka auton.

3

Me eurhkan oi fulakeV oi periercomenoi thn polin. Mh eidete ekeinon, ton opoion agapa h yuch mou;

4

Afou oligon eperasa ap' autwn, eurhka ekeinon, ton opoion agapa h yuch mou× epiasa auton kai den afhka auton, ewsou eishgagon auton eiV ton oikon thV mhtroV mou, kai eiV ton koitwna thV sullaboushV me.

5

SaV orkizw, qugatereV Ierousalhm, eiV taV dorkadaV kai eiV taV elafouV tou agrou, na mh exegeirhte mhde na exupnhshte thn agaphn mou, ewsou qelhsh.

6

[] TiV auth, h anabainousa apo thV erhmou wV stuloi kapnou, tequmiamenh me smurnan kai libanon, me pasan arwmatikhn skonhn tou mureyou;

7

[] Idou, h klinh tou SolomwntoV× exhkonta dunatoi andreV einai peri authn, ek twn dunatwn tou Israhl×

8

PanteV outoi kratousi romfaian, dedidagmenoi polemon× ekastoV ecei thn romfaian autou epi ton mhron autou dia nukterinouV fobouV.

9

O basileuV Solomwn ekamen eiV eauton foreion ek xulwn tou Libanou×

10

touV stulouV autou ekamen ex argurou, to anaklinthrion autou ek crusou, thn strwmnhn autou ek porfuraV× to meson autou hto egkekosmhmenon erasmiwV upo twn qugaterwn thV Ierousalhm.

11

Exelqete kai idete, qugatereV Siwn, ton basilea Solomwnta en tw diadhmati, me to opoion esteilen auton h mhthr autou en th hmera thV numfeusewV autou kai en th hmera thV eufrosunhV thV kardiaV autou.

Canticles 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: