Modern Greek Bible

Canticles 1

Canticles

Return to Index

Chapter 2

1

[] Egw eimai to anqoV tou Sarwn kai to krinon twn koiladwn.

2

KaqwV to krinon metaxu twn akanqwn, outwV einai h agaphth mou metaxu twn neanidwn.

3

[] KaqwV h mhlea metaxu twn dendrwn tou dasouV, outwV einai o agaphtoV mou metaxu twn neaniskwn× epequmhsa thn skian autou kai ekaqhsa up' authn, kai o karpoV autou hto glukuV eiV ton ouraniskon mou.

4

Me eferen eiV ton oikon tou oinou, kai h shmaia autou ep' eme h agaph.

5

Uposthrixate me me glukismata dunamwtika, anayuxate me me mhla× dioti eimai tetrwmenh upo agaphV.

6

H aristera autou einai upo thn kefalhn mou, kai h dexia autou me enagkalizetai.

7

SaV orkizw, qugatereV Ierousalhm, eiV taV dorkadaV kai eiV taV elafouV tou agrou, na mh exegeirhte mhde na exupnhshte thn agaphn mou, ewsou qelhsh.

8

[] Fwnh tou agaphtou mou Idou, autoV ercetai phdwn epi ta orh, skirtwn epi touV lofouV.

9

O agaphtoV mou einai omoioV me dorkada h me skumnon elafou× idou, istatai opisqen tou toicou hmwn, kuttazei exw dia twn quridwn, prokuptei dia twn diktuwtwn.

10

Apokrinetai o agaphtoV mou kai legei proV eme, Shkwqhti, agaphth mou, wraia mou, kai elqe×

11

Dioti idou, o ceimwn parhlqen, h broch diebh, aphlqe×

12

ta anqh fainontai en th gh× o kairoV tou asmatoV efqase, kai h fwnh thV trugonoV hkousqh en th gh hmwn×

13

h sukh exefere touV olunqouV authV, kai ai ampeloi me ta anqh thV stafulhV diadidousin euwdian× shkwqhti, agaphth mou, wraia mou, kai elqe×

14

[] W peristera mou, htiV eisai en taiV scismaiV tou bracou, en toiV apokrufoiV twn krhmnwn, deixon moi thn oyin sou, kame me na akousw thn fwnhn sou× dioti h fwnh sou einai glukeia kai h oyiV sou wraia.

15

Piasate eiV hmaV taV alwpekaV, taV mikraV alwpekaV, aitineV afanizousi taV ampelouV× dioti ai ampeloi hmwn anqousin.

16

O agaphtoV mou einai eiV eme kai egw eiV auton× poimainei metaxu twn krinwn.

17

Ewsou pneush h aura thV hmeraV kai fugwsin ai skiai, epistreyon, agaphte mou× ginou omoioV me dorkada h me skumnon elafou epi ta orh ta diescismena.

Canticles 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: