Modern Greek Bible

Ecclesiastes 10

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 11

1

[] Riyon ton arton sou epi proswpon twn udatwn× dioti en taiV pollaiV hmeraiV qeleiV eurei auton.

2

DoV meridion eiV epta kai eti eiV oktw× dioti den exeureiV ti kakon qelei geinei epi thV ghV.

3

Ean ta nefh hnai plhrh, qelousi diacusei brochn epi thn ghn× kai ean dendron pesh proV ton noton h proV ton borran, en tw topw opou pesh to dendron, ekei qelei meinei.

4

OstiV parathrei ton anemon, den qelei speirei× kai ostiV qewrei ta nefh, den qelei qerisei.

5

KaqwV den gnwrizeiV tiV h odoV tou anemou oude tini tropw morfonontai ta osta en th koilia thV kuoforoushV, outw den gnwrizeiV ta erga tou Qeou, ostiV kamnei ta panta.

6

Speire ton sporon sou to prwi, kai thn esperan aV mh hsucash h ceir sou× dioti den exeureiV ti qelei eudokimhsei, touto h ekeino, h ean kai ta duo hnai epishV agaqa.

7

[] Gluku bebaia einai to fwV, kai euareston eiV touV ofqalmouV na blepwsi ton hlion×

8

alla kai ean o anqrwpoV zhsh eth polla kai eufrainhtai en pasi toutoiV, aV enqumhqh omwV taV hmeraV tou skotouV, oti qelousin eisqai pollai. Panta ta sumbainonta mataiothV.

9

Eufrainou, neaniske, en th neothti sou× kai h kardia sou aV se caropoih en taiV hmeraiV thV neothtoV sou× kai peripatei kata taV epiqumiaV thV kardiaV sou kai kata thn orasin twn ofqalmwn sou× plhn exeure, oti dia panta tauta o QeoV qelei se ferei eiV krisin.

10

Kai afaireson ton qumon apo thV kardiaV sou, kai apomakrunon thn ponhrian apo thV sarkoV sou× dioti h neothV kai h paidikh hlikia einai mataiothV.

Ecclesiastes 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: