Modern Greek Bible

Ecclesiastes 9

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 10

1

[] Muiai apoqnhskousai kamnousi to muron tou mureyou na brwma, na anabrazh× kai mikra afrosunh atimazei ton en upolhyei epi sofia kai timh.

2

H kardia tou sofou einai en th dexia autou× h de kardia tou afronoV en th aristera autou.

3

Kai eti otan o afrwn peripath en th odw, leipei sunesiV autou kai anaggellei proV pantaV oti einai afrwn.

4

[] Ean to pneuma tou hgemonoV egerqh enantion sou, mh afhshV ton topon sou× dioti h glukuthV katapauei amartiaV megalaV.

5

Einai kakon to opoion eidon upo ton hlion, laqoV, legw, proercomenon apo tou exousiastou×

6

oti o afrwn balletai eiV megalaV axiaV, oi de plousioi kaqhntai en tapeinw topw.

7

Eidon doulouV ef' ippwn kai arcontaV peripatountaV wV doulouV epi thV ghV.

8

OstiV skaptei lakkon, qelei pesei eiV auton× kai ostiV cala fragmon, ofiV qelei dagkasei auton.

9

O metakinwn liqouV qelei blafqh up' autwn× o scizwn xula qelei kinduneusei en autoiV.

10

Ean o sidhroV amblunqh kai den akonish tiV thn koyin autou, prepei na prosqesh dunamin× h sofia de einai wfelimoV proV dieuqunsin.

11

Ean o ofiV dagkanh cwriV surigmou, plhn kai o sukofanthV kalhteroV den einai.

12

[] Oi logoi tou stomatoV tou sofou einai cariV× ta de ceilh tou afronoV qelousi katapiei auton.

13

H arch twn logwn tou stomatoV autou einai afrosunh× kai to teloV thV omiliaV autou kakh mwria.

14

O afrwn proseti plhqunei logouV, enw o anqrwpoV den exeurei ti mellei genesqai× kai tiV dunatai na apaggeilh proV auton ti qelei eisqai met' auton;

15

O mocqoV twn afronwn apaudizei autouV, epeidh den exeurousi na upagwsin eiV thn polin.

16

[] Ouai eiV se, gh, thV opoiaV o basileuV einai neoV, kai oi arconteV sou trwgousi to prwi

17

Makaria su, gh, thV opoiaV o basileuV einai uioV eugenwn, kai oi arconteV sou trwgousin en kairw proV eniscusin kai ouci proV meqhn

18

Dia thn pollhn oknhrian piptei h stegasiV× kai dia thn argian twn ceirwn stalazei h oikia.

19

Di' euqumian kamnousi sumposia, kai o oinoV eufrainei touV zwntaV× to de argurion apokrinetai eiV panta.

20

Mh katarasqhV ton basilea mhde en th dianoia sou× kai mh katarasqhV ton plousion en tw tameiw tou koitwnoV sou× dioti pthnon tou ouranou qelei ferei thn fwnhn, kai to econ taV pterugaV qelei anaggeilei to pragma.

Ecclesiastes 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: