Modern Greek Bible

Ecclesiastes 7

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 8

1

[] TiV einai wV o sofoV; kai tiV gnwrizei thn lusin twn pragmatwn; h sofia tou anqrwpou faidrunei to proswpon autou, kai h sklhrothV tou proswpou autou qelei metablhqh.

2

Egw se sumbouleuw na fulatthV thn prostaghn tou basilewV, kai dia ton orkon tou Qeou.

3

Mh speude na fughV ap' emprosqen autou× mh emmenhV eiV pragma kakon× dioti pan o, ti qelhsh, kamnei.

4

En tw logw tou basilewV einai exousia× kai tiV qelei eipei proV auton, Ti kamneiV;

5

O fulattwn thn prostaghn den qelei dokimasei pragma kakon× kai h kardia tou sofou gnwrizei ton kairon kai ton tropon.

6

[] Panti pragmati einai kairoV kai tropoV× oqen h aqliothV tou anqrwpou einai pollh ep' auton×

7

dioti den gnwrizei ti qelei sumbh× epeidh tiV dunatai na apaggeilh proV auton pwV qelei akolouqhsei;

8

Den uparcei anqrwpoV ecwn exousian epi tou pneumatoV, wste na empodizh to pneuma× oude ecwn exousian epi thV hmeraV tou qanatou× kai en tw polemw den einai apofugh× kai h asebeia den qelei eleuqerwsei touV econtaV authn.

9

[] Panta tauta eidon, kai proshlwsa ton noun mou eiV pan ergon, to opoion ginetai upo ton hlion× einai kairoV kaq' on o anqrwpoV exousiazei anqrwpon proV blabhn autou.

10

Kai outwV eidon touV asebeiV entafiasqentaV, oitineV hlqon kai aphlqon apo thV ghV thV agiaV kai elhsmonhqhsan en th polei, opou eicon praxei outw× kai touto mataiothV.

11

Epeidh h kata tou ponhrou ergou apofasiV den ekteleitai tacewV, dia touto h kardia twn uiwn twn anqrwpwn einai olh ekdotoV eiV to na pratth to kakon.

12

An kai o amartwloV pratth kakon, ekatontakiV kai makrohmereuh, egw omwV gnwrizw bebaiwV oti qelei eisqai kalon eiV touV foboumenouV ton Qeon, oitineV fobountai apo proswpou autou×

13

eiV de ton asebh den qelei eisqai kalon, kai den qelousi makrunqh ai hmerai autou, aitineV parercontai wV skia× dioti den fobeitai apo proswpou tou Qeou.

14

[] Uparcei mataiothV, htiV ginetai epi thV ghV× oti einai, dikaioi eiV touV opoiouV sumbainei kata ta erga twn asebwn, kai einai asebeiV eiV touV opoiouV sumbainei kata ta erga twn dikaiwn× eipa oti kai touto mataiothV.

15

Dia touto egw ephnesa thn eufrosunhn× dioti o anqrwpoV den ecei kalhteron upo ton hlion, eimh na trwgh kai na pinh kai na eufrainhtai× kai touto qelei meinei eiV auton apo tou kopou autou en taiV hmeraiV thV zwhV autou, taV opoiaV o QeoV edwken eiV auton upo ton hlion.

16

Afou edwka thn kardian mou eiV to na gnwrisw thn sofian kai na idw ton perispasmon ton ginomenon epi thV ghV, dioti oute hmeran oute nukta den blepousin upnon eiV touV ofqalmouV autwn×

17

tote eidon pan to ergon tou Qeou, oti anqrwpoV den dunatai na eurh to ergon to opoion egeinen upo ton hlion× epeidh oson kai an kopiash o anqrwpoV zhtwn, bebaiwV den qelei eurei× eti de kai o sofoV ean eiph na gnwrish auto, den qelei dunhqh na eurh.

Ecclesiastes 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: