Modern Greek Bible

Ecclesiastes 5

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 6

1

[] Uparcei kakon, to opoion eidon upo ton hlion, kai touto sucnon metaxu twn anqrwpwn×

2

AnqrwpoV, eiV ton opoion o QeoV edwke plouton kai uparconta kai doxan, wste den stereitai h yuch autou apo pantwn osa hqelen epiqumhsei× plhn o QeoV den edwken eiV auton exousian na trwgh ex autwn, alla trwgei auta xenoV× kai touto mataiothV kai einai nosoV kakh.

3

Ean anqrwpoV gennhsh ekaton tekna kai zhsh polla eth, wste ai hmerai twn etwn autou na geinwsi pollai, kai h yuch autou den cortainh agaqou kai den labh kai tafhn, legw oti to examblwma einai kalhteron par' auton.

4

Dioti hlqen en mataiothti kai qelei upagei en skotei, kai to onoma autou qelei skepasqh upo skotouV×

5

den eiden, oude egnwrise ton hlion, ecei omwV perissoteran anapausin par' ekeinon,

6

kai discilia eth an zhsh kai kalon den idh× den upagousi panteV eiV ton auton topon;

7

[] PaV o mocqoV tou anqrwpou einai dia to stoma autou; kai omwV h yuch den cortainei.

8

Dioti kata ti uperbainei o sofoV ton afrona; kata ti o ptwcoV, an kai exeurh na peripath emprosqen twn zwntwn;

9

Kallion einai na bleph tiV dia twn ofqalmwn, para na periplanatai me thn yuchn× kai touto mataiothV kai qliyiV pneumatoV.

10

O, ti egeinen, elaben hdh to onoma autou, kai egnwrisqh oti outoV einai anqrwpoV× kai den dunatai na kriqh meta tou iscuroterou autou×

11

[] Epeidh einai polla pragmata plhqunonta thn mataiothta, tiV wfeleia eiV ton anqrwpon;

12

Dioti tiV gnwrizei ti einai kalon dia ton anqrwpon en th zwh, kata pasaV taV hmeraV thV zwhV thV mataiothtoV autou, taV opoiaV diercetai wV skian; dioti tiV qelei apaggeilei proV ton anqrwpon, ti qelei eisqai met' auton upo ton hlion;

Ecclesiastes 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: