Modern Greek Bible

Ecclesiastes 4

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 5

1

[] Fulatte ton poda sou, otan upaghV eiV ton oikon tou Qeou× kai proqumou mallon na akouhV, para na prosferhV qusian afronwn, oitineV den aisqanontai oti prattousi kakwV.

2

Mh speude dia tou stomatoV sou, kai h kardia sou aV mh epitacunh na proferh logon enwpion tou Qeou× dioti o QeoV einai en tw ouranw, su de epi thV ghV× oqen oi logoi sou aV hnai oligoi.

3

Epeidh to men oneiron ercetai en tw plhqei twn perispasmwn× h de fwnh tou afronoV en tw plhqei twn logwn.

4

[] Otan euchqhV euchn eiV ton Qeon, mh bradunhV na apodwshV authn× dioti den euaresteitai eiV touV afronaV× apodoV o, ti huchqhV.

5

Kallion na mh euchqhV, para euchqeiV na mh apodwshV.

6

Mh sugcwrhshV eiV to stoma sou na ferh epi se amartian× mhde eiphV enwpion tou aggelou, oti hto ex agnoiaV× dia ti na orgisqh o QeoV eiV thn fwnhn sou kai na afanish ta erga twn ceirwn sou;

7

Dioti en tw plhqei twn oneirwn kai en tw plhqei twn logwn einai mataiothteV× su de fobou ton Qeon.

8

Ean idhV kataqliyin penhtoV kai parabiasin krisewV kai dikaiosunhV en th cwra, mh qaumashV dia touto× dioti o epi ton uyhlon uyhloteroV epithrei× kai epi toutouV uyhloteroi.

9

[] H gh wfelei uper panta× kai autoV o basileuV upo twn agrwn uphreteitai.

10

O agapwn to argurion den qelei cortasqh arguriou× oude eisodhmatwn o agapwn thn afqonian× mataiothV kai touto.

11

Plhqunomenwn twn agaqwn plhqunontai kai oi trwgonteV auta× kai tiV h wfeleia eiV touV kuriouV autwn, eimh to na qewrwsin auta dia twn ofqalmwn autwn;

12

O upnoV tou ergazomenou einai glukuV, eite oligon fagh, eite polu× o de tou plousiou cortasmoV den afinei auton na koimatai.

13

Uparcei kakon qliberon, to opoion eidon upo ton hlion× ploutoV fulattomenoV upo tou econtoV auton proV blabhn autou.

14

Kai o ploutoV ekeinoV canetai upo sumforaV kakhV× autoV de genna uion kai den ecei ouden en th ceiri autou.

15

KaqwV exhlqen ek thV koiliaV thV mhtroV autou, gumnoV qelei epistreyei, upagwn kaqwV hlqe× kai den qelei bastazei ouden ek tou kopou autou, dia na ech en th ceiri autou.

16

Kai touto eti kakon qliberon, kaqwV hlqen, outw na upagh× kai tiV wfeleia eiV auton oti ekopiase dia ton anemon;

17

Qelei proseti trwgei kata pasaV autou taV hmeraV en skotei kai en pollh luph kai arrwstia kai basanw.

18

[] Idou, ti eidon egw agaqon× einai kalon na trwgh tiV kai na pinh kai na apolambanh ta agaqa olou tou kopou autou, ton opoion kopiazei upo ton hlion, kata ton ariqmon twn hmerwn thV zwhV autou, osaV edwken o QeoV eiV auton× dioti touto einai h meriV autou.

19

Kai eiV ontina anqrwpon o QeoV dosaV plouth kai uparconta, edwken eiV auton kai exousian na trwgh ap' autwn kai na lambanh to meridion autou kai na eufrainetai eiV ton kopon autou, touto einai dwron Qeou×

20

dioti den qelei enqumeisqai polu taV hmeraV thV zwhV autou× epeidh o QeoV apokrinetai eiV thn kardian autou di' eufrosunhV.

Ecclesiastes 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: