Modern Greek Bible

Ecclesiastes 3

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 4

1

[] Tote egw estrafhn kai eidon pasaV taV adikiaV taV ginomenaV upo ton hlion× kai idou, dakrua twn adikoumenwn, kai den uphrcen eiV autouV o parhgorwn× h de dunamiV hto en th ceiri twn adikountwn autouV× kai den uphrcen eiV autouV o parhgorwn.

2

Oqen egw emakarisa touV teleuthsantaV, touV hdh apoqanontaV, mallon para touV zwntaV, osoi zwsin eti.

3

KalhteroV de amfoterwn einai, ostiV den uphrxen eti, ostiV den eide ta ponhra erga ta ginomena upo ton hlion.

4

[] Proseti egw eqewrhsa panta mocqon kai pasan epiteuxin ergou, oti dia touto o anqrwpoV fqoneitai upo tou plhsion autou× kai touto mataiothV kai qliyiV pneumatoV.

5

O afrwn periplekei taV ceiraV autou kai trwgei thn eautou sarka.

6

Kalhteron mia drax plhrhV anapausewV para duo plhreiV mocqou kai qliyewV pneumatoV.

7

[] Palin estrafhn egw kai eidon mataiothta upo ton hlion×

8

uparcei tiV kai den ecei deuteron× nai, den ecei oute uion oute adelfon× kai omwV den pauei apo pantoV tou mocqou autou× malista o ofqalmoV autou den cortainei ploutou× kai den legei, dia tina egw kopiazw kai sterw thn yuchn mou apo agaqwn; kai touto einai mataiothV kai perispasmoV luphroV.

9

Kalhteroi oi duo uper ton ena× epeidh autoi ecousi kalhn antimisqian en tw kopw autwn.

10

Dioti, ean peswsin, o eiV qelei shkwsei ton suntrofon autou× all' ouai eiV ton ena, ostiV pesh kai den ech deuteron na shkwsh auton.

11

Palin, ean duo plagiaswsin omou, tote qermainontai× o eiV omwV pwV qelei qermanqh;

12

Kai ean tiV uperiscush kata tou enoV, oi duo qelousin antistaqh eiV auton× kai to triploun scoinion den koptetai tacewV.

13

[] Kalhteron ptwcon kai sofon paidion para basileuV gerwn kai afrwn, ostiV den einai pleon epidektikoV nouqesiaV×

14

dioti to men exercetai ek tou oikou twn desmiwn dia na basileush× o de kai basileuV gennhqeiV kaqistatai penhV.

15

Eidon pantaV touV zwntaV touV peripatountaV upo ton hlion, meta tou uiou, tou deuterou, ostiV qelei staqh ant' autou.

16

Den uparcei teloV eiV panta ton laon, eiV pantaV touV prouparxantaV autwn× all' oude oi meta tauta qelousin eufranqh eiV auton× loipon kai touto mataiothV kai qliyiV pneumatoV.

Ecclesiastes 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: