Modern Greek Bible

Ecclesiastes 2

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 3

1

[] CronoV einai eiV panta, kai kairoV panti pragmati upo ton ouranon.

2

KairoV tou gennasqai kai kairoV tou apoqnhskein× kairoV tou futeuein kai kairoV tou ekrizonein to pefuteumenon×

3

kairoV tou apokteinein kai kairoV tou iatreuein× kairoV tou katastrefein kai kairoV tou oikodomein×

4

kairoV tou klaiein kai kairoV tou gelan× kairoV tou penqein kai kairoV tou coreuein×

5

kairoV tou diaskorpizein liqouV kai kairoV tou sunagein liqouV× kairoV tou enagkalizesqai kai kairoV tou apomakrunesqai apo tou enagkalismou×

6

kairoV tou apokthsai kai kairoV tou apolesai× kairoV tou fulattein kai kairoV tou riptein×

7

kairoV tou scizein kai kairoV tou raptein× kairoV tou sigan kai kairoV tou lalein×

8

kairoV tou agaphsai kai kairoV tou mishsai× kairoV polemou kai kairoV eirhnhV.

9

TiV wfeleia eiV ton ergazomenon apo osa autoV mocqei;

10

Eidon ton perispasmon, ton opoion edwken o QeoV eiV touV uiouV twn anqrwpwn dia na mocqwsin en autw.

11

[] Ta panta ekame kala en tw kairw ekastou× kai ton kosmon upebalen eiV thn dianoian autwn, cwriV o anqrwpoV na dunatai na exicniash ap' archV mecri telouV to ergon, to opoion o QeoV ekamen.

12

Egnwrisa oti den einai allo kalon di' autouV, eimh na eufrainhtai tiV kai na kamnh kalon en th zwh autou.

13

Kai eti to na trwgh paV anqrwpoV kai na pinh kai na apolambanh kalon ek pantoV tou mocqou autou, einai carisma Qeou.

14

Egnwrisa oti panta osa ekamen o QeoV, ta auta qelousin eisqai diapantoV× den einai dunaton na prosqesh tiV eiV auta oude na afairesh ap' autwn× kai o QeoV ekame touto dia na fobwntai enwpion autou.

15

O, ti egeinen, hdh einai× kai o, ti qelei geinei, hdh egeine× kai o QeoV anakalei ta parelqonta.

16

[] Kai eidon eti upo ton hlion ton topon thV krisewV, kai ekei einai h anomia× kai ton topon thV dikaiosunhV, kai ekei h anomia.

17

Eipa egw en th kardia mou, O QeoV qelei krinei ton dikaion kai ton asebh× dioti di' ekaston pragma kai epi pantoV ergou einai kairoV ekei.

18

Eipa egw en th kardia mou peri thV katastasewV twn uiwn twn anqrwpwn, oti qelei dokimasei autouV o QeoV, kai qelousin idei oti autoi kaq' eautouV einai kthnh.

19

Dioti to sunanthma twn uiwn twn anqrwpwn einai kai to sunanthma tou kthnouV× kai en sunanthma einai eiV autouV× kaqwV apoqnhskei touto, outwV apoqnhskei kai ekeinoV× kai h auth pnoh einai eiV pantaV× kai o anqrwpoV den uperterei kat' ouden to kthnoV× dioti ta panta einai mataiothV.

20

Ta panta katantwsin eiV ton auton topon× ta panta egeinan ek tou cwmatoV kai ta panta epistrefousin eiV to cwma.

21

TiV gnwrizei to pneuma twn uiwn twn anqrwpwn, an auto anabainh eiV ta anw, kai to pneuma tou kthnouV, an auto katabainh katw eiV thn ghn;

22

Eidon loipon oti den einai kalhteron, eimh to na eufrainhtai o anqrwpoV eiV ta erga autou× dioti auth einai h meriV autou× epeidh tiV qelei ferei auton dia na idh to genhsomenon met' auton;

Ecclesiastes 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: