Modern Greek Bible

Ecclesiastes 1

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 2

1

[] Egw eipa en th kardia mou, Elqe twra, na se dokimasw di' eufrosunhV× kai entrufa eiV agaqa× kai idou, kai touto mataiothV.

2

Eipa peri tou gelwtoV, Einai mwria× kai peri thV caraV, Ti wfelei auth;

3

Eskefqhn en th kardia mou na eufrainw thn sarka mou me oinon, enw eti h kardia mou hscoleito eiV thn sofian× kai na krathsw thn mwrian, ewsou idw ti einai to agaqon eiV touV uiouV twn anqrwpwn, dia na kamnwsin auto upo ton ouranon pasaV taV hmeraV thV zwhV autwn.

4

Ekamon pragmata megala eiV emauton× wkodomhsa eiV emauton oikiaV× efuteusa di' emauton ampelwnaV.

5

Ekamon di' emauton khpouV kai paradeisouV kai efuteusa en autoiV dendra pantoV karpou.

6

Ekamon di' emauton dexamenaV udatwn, dia na potizw ex autwn to alsoV to katafuton ek dendrwn.

7

Apekthsa doulouV kai doulaV kai eicon doulouV oikogeneiV× apekthsa eti agelaV kai poimnia perissotera uper pantaV touV uparxantaV pro emou en Ierousalhm.

8

Sunhqroisa eiV emauton kai argurion kai crusion kai eklekta keimhlia basilewn kai topwn× apekthsa eiV emauton adontaV kai adousaV kai ta entrufhmata twn uiwn twn anqrwpwn, pan eidoV pallakidwn.

9

Kai emegalunqhn kai huxhnqhn uper pantaV touV uparxantaV pro emou en Ierousalhm× kai h sofia mou emenen en emoi.

10

Kai pan o, ti ezhthsan oi ofqalmoi mou, den hrnhqhn eiV autouV× den empodisa thn kardian mou apo pashV eufrosunhV, dioti h kardia mou eufraineto eiV pantaV touV mocqouV mou× kai touto hto h meriV mou ek pantoV tou mocqou mou.

11

Kai parethrhsa egw en pasi toiV ergoiV mou ta opoia ekamon ai ceireV mou, kai en panti tw mocqw ton opoion emocqhsa, kai idou, ta panta mataiothV kai qliyiV pneumatoV, kai ouden ofeloV upo ton hlion.

12

[] Kai estrafhn egw dia na parathrhsw thn sofian kai thn mwrian kai thn afrosunhn× dioti ti qelei kamei anqrwpoV elqwn meta ton basilea; o, ti ekamon hdh.

13

Kai egw eidon oti h sofia uperecei thV afrosunhV, kaqwV to fwV uperecei tou skotouV.

14

Tou sofou oi ofqalmoi einai en th kefalh autou, o de afrwn peripatei en tw skotei× plhn egw egnwrisa eti oti en sunanthma qelei sunanthsei eiV pantaV toutouV.

15

Dia touto eipa egw en th kardia mou, KaqwV sumbainei eiV ton afrona, outw qelei sumbh kai eiV eme× dia ti loipon egw na geinw sofwteroV; oqen esumperana palin en th kardia mou, oti kai touto einai mataiothV.

16

Dioti den qelei menei diapantoV h mnhmh tou sofou oude tou afronoV× epeidh en taiV epercomenaiV hmeraiV ta panta qelousi pleon lhsmonhqh. Kai pwV qelei apoqanei o sofoV meta tou afronoV;

17

[] Dia touto emishsa thn zwhn, dioti mocqhra efanhsan eiV eme ta erga ta genomena upo ton hlion× epeidh ta panta mataiothV kai qliyiV pneumatoV.

18

Emishsa eti egw panta ton mocqon mou, ton opoion eicon mocqhsei upo ton hlion× dioti afinw auton eiV ton anqrwpon ostiV qelei staqh met' eme.

19

Kai tiV oiden an qelh eisqai sofoV h afrwn; kai omwV qelei exousiasei epi pantoV tou mocqou mou, ton opoion emocqhsa kai eiV ton opoion edeixa thn sofian mou upo ton hlion× mataiothV kai touto.

20

Oqen egw strafeiV aphlpisa thn kardian mou peri pantoV tou mocqou, ton opoion emocqhsa upo ton hlion.

21

Dioti einai anqrwpoV, tou opoiou o mocqoV estaqh en sofia kai gnwsei kai en orqothti× kai omwV afinei auton eiV allon dia merida autou, ostiV den ekopiasen eiV auton× kai touto mataiothV kai kakon mega.

22

Dioti tiV wfeleia eiV ton anqrwpon apo pantoV tou mocqou autou kai apo thV qliyewV thV kardiaV autou, eiV ta opoia mocqei upo ton hlion;

23

Epeidh pasai ai hmerai autou einai ponoV, kai oi mocqoi autou luph× kai thn nukta eti h kardia autou den koimatai× einai kai touto mataiothV.

24

Den einai agaqon eiV ton anqrwpon na trwgh kai na pinh kai na kamnh thn yuchn autou na apolambanh kalon ek tou mocqou autou; kai touto eidon egw, oti einai apo thV ceiroV tou Qeou.

25

Dioti tiV qelei fagei kai tiV qelei entrufhsei uper eme;

26

Epeidh o QeoV eiV ton anqrwpon ton areston enwpion autou didei sofian kai gnwsin kai caran× eiV de ton amartwlon didei perispasmon, eiV to na prosqeth kai na episwreuh, dia na dwsh auta eiV ton areston enwpion autou× kai touto mataiothV kai qliyiV pneumatoV.

Ecclesiastes 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: