Modern Greek Bible

Proverbs 31

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 1

1

[] Logoi tou Ekklhsiastou, uiou tou Dabid, basilewV en Ierousalhm.

2

MataiothV mataiothtwn, eipen o EkklhsiasthV× mataiothV mataiothtwn, ta panta mataiothV.

3

TiV wfeleia eiV ton anqrwpon ek pantoV tou mocqou autou, ton opoion mocqei upo ton hlion;

4

[] Genea upagei, kai genea ercetai× h de gh diamenei eiV ton aiwna.

5

Kai anatellei o hlioV, kai duei o hlioV× kai speudei proV ton topon autou, oqen aneteilen.

6

Upagei proV ton noton o anemoV, kai epistrefei proV ton borran× akatapaustwV peristrefomenoV upagei, kai epanercetai epi touV kuklouV autou, o anemoV.

7

PanteV oi potamoi upagousin eiV thn qalassan, kai h qalassa pote den gemizei× eiV ton topon oqen reousin oi potamoi, ekei palin epistrefousi, dia na upagwsi.

8

Panta ta pragmata einai en kopw× den dunatai anqrwpoV na ekfrash touto× o ofqalmoV den cortainei blepwn, kai to wtion den gemizei akouon.

9

[] O, ti egeine, touto palin qelei geinei× kai o, ti sunebh, touto palin qelei sumbh× kai den einai ouden neon upo ton hlion.

10

Uparcei pragma, peri tou opoiou dunatai tiV na eiph, Ide, touto einai neon; touto egeinen hdh eiV touV aiwnaV oitineV uphrxan pro hmwn.

11

Den einai mnhmh twn progegonotwn, oude qelei eisqai mnhmh twn epigenhsomenwn meta tauta, eiV touV mellontaV na uparxwsin epeita.

12

[] Egw o EkklhsiasthV estaqhn basileuV epi ton Israhl en Ierousalhm×

13

kai edwka thn kardian mou eiV to na ekzhthsw kai na ereunhsw dia thV sofiaV peri pantwn twn ginomenwn upo ton ouranon× ton oclhron touton perispasmon o QeoV edwken eiV touV uiouV twn anqrwpwn, dia na mocqwsin en autw.

14

Eidon panta ta erga ta ginomena upo ton hlion, kai idou, ta panta mataiothV kai qliyiV pneumatoV.

15

To streblon den dunatai na geinh euqeV, kai ai elleiyeiV den dunantai na ariqmhqwsin.

16

Egw elalhsa en th kardia mou legwn, Idou, egw emegalunqhn kai huxhnqhn eiV sofian uper pantaV touV uparxantaV pro emou en Ierousalhm, kai h kardia mou aphlause pollhn sofian kai gnwsin.

17

Kai edwka thn kardian mou eiV to na gnwrish sofian kai eiV to na gnwrish anohsian kai afrosunhn× plhn egnwrisa oti kai touto einai qliyiV pneumatoV.

18

Dioti en pollh sofia einai pollh luph× kai ostiV prosqetei gnwsin, prosqetei ponon.

Ecclesiastes 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: