Modern Greek Bible

Proverbs 30

Proverbs

Return to Index

Chapter 31

1

[] Oi logoi tou basilewV Lemouhl, o crhsmoV, ton opoion h mhthr autou edidaxen auton.

2

Ti, uie mou; kai ti, teknon thV koiliaV mou; kai ti, uie twn eucwn mou;

3

Mh dwshV taV dunameiV sou eiV taV gunaikaV, mhde taV odouV sou eiV taV afanistriaV twn basilewn.

4

Den einai twn basilewn, Lemouhl, den einai twn basilewn na pinwsin oinon, oude twn hgemonwn, sikera×

5

mhpote pionteV lhsmonhswsi ton nomon kai diastreywsi thn krisin tinoV teqlimmenou.

6

Didete sikera eiV touV teqlimmenouV, kai oinon eiV touV pepikramenouV thn yuchn×

7

dia na piwsi kai na lhsmonhswsi thn ptwceian autwn kai na mh enqumwntai pleon thn dustucian autwn.

8

Anoige to stoma sou uper tou afwnou, uper thV krisewV pantwn twn egkataleleimmenwn.

9

Anoige to stoma sou, krine dikaiwV, kai uperaspizou ton ptwcon kai ton endeh.

10

[] Gunaika enareton tiV qelei eurei; dioti h toiauth einai polu timiwtera uper touV margaritaV.

11

H kardia tou androV authV qarrei ep' authn, kai den qelei stereisqai afqoniaV.

12

Qelei ferei eiV auton kalon kai ouci kakon, pasaV taV hmeraV thV zwhV authV.

13

Zhtei mallion kai linarion kai ergazetai eucaristwV me taV ceiraV authV.

14

Einai wV ta ploia twn emporwn× ferei thn trofhn authV apo makroqen.

15

Kai egeiretai enw einai eti nux kai didei trofhn eiV ton oikon authV, kai erga eiV taV qerapainaV authV.

16

Qewrei agron kai agorazei auton× ek tou karpou twn ceirwn authV futeuei ampelwna.

17

Zwnei thn osfun authV me dunamin, kai eniscuei touV bracionaV authV.

18

Aisqanetai oti to emporion authV einai kalon× o lucnoV authV den sbunetai thn nukta.

19

Ballei taV ceiraV authV eiV to adraktion kai kratei en th ceiri authV thn hlakathn.

20

Anoigei thn ceira authV eiV touV ptwcouV kai ekteinei taV ceiraV authV proV touV endeeiV.

21

Den fobeitai thn ciona dia ton oikon authV× dioti paV o oikoV authV einai endedumenoi dipla.

22

Kamnei eiV eauthn skepasmata× to enduma authV einai bussoV kai porfura.

23

O anhr authV gnwrizetai en taiV pulaiV, otan kaqhtai metaxu twn presbuterwn tou topou.

24

Kamnei lepton panion kai pwlei× kai didei zwnaV eiV touV emporouV.

25

Iscun kai euprepeian einai endedumenh× kai eufrainetai dia ton mellonta kairon.

26

Anoigei to stoma authV en sofia× kai epi thV glwsshV authV einai nomoV eumeneiaV.

27

Epagrupnei eiV thn kubernhsin tou oikou authV kai arton oknhriaV den trwgei.

28

Ta tekna authV shkonontai kai makarizousin authn× o anhr authV, kai epainei authn×

29

Pollai qugatereV eferqhsan axiwV, alla su uperebhV pasaV.

30

YeudhV einai h cariV kai mataion to kalloV× h gunh h foboumenh ton Kurion, auth qelei epaineisqai.

31

Dote eiV authn ek tou karpou twn ceirwn authV× kai ta erga authV aV epainwsin authn en taiV pulaiV.

Ecclesiastes 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: