Modern Greek Bible

Proverbs 29

Proverbs

Return to Index

Chapter 30

1

[] Oi logoi tou Agour, uiou tou Iakai× toutestin o crhsmoV, ton opoion o anqrwpoV elalhse proV ton Iqihl, proV ton Iqihl kai ton Oukal.

2

BebaiwV egw eimai o afronesteroV twn anqrwpwn, kai fronhsiV anqrwpou den uparcei en emoi×

3

kai den emaqon thn sofian, oute exeurw thn gnwsin twn agiwn.

4

TiV anebh eiV ton ouranon kai katebh; tiV sunhgage ton anemon en taiV cersin autou; tiV edesmeuse ta udata en imatiw; tiV esterewse panta ta akra thV ghV; ti to onoma autou; kai ti to onoma tou uiou autou, ean exeurhV;

5

PaV logoV Qeou einai dedokimasmenoV× einai aspiV eiV touV pepoiqotaV ep' auton.

6

Mh prosqeshV eiV touV logouV autou× mhpote se exelegxh, kai eureqhV yeusthV.

7

[] Duo zhtw para sou× mh arnhqhV tauta eiV eme prin apoqanw.

8

Mataiothta kai logon yeudh apomakrune ap' emou× ptwceian kai plouton mh dwshV eiV eme× trefe me me autarkh trofhn.

9

Mhpote cortasqw kai se arnhqw kai eipw, TiV einai o KurioV; h mhpote eureqeiV ptwcoV kleyw kai labw to onoma tou Qeou mou epi mataiw.

10

[] Mh katalalei uphrethn proV ton kurion autou× mhpote se katarasqh kai eureqhV enocoV.

11

Uparcei genea, htiV kataratai ton patera authV kai den eulogei thn mhtera authV×

12

Uparcei genea kaqara eiV touV ofqalmouV authV, alla den einai peplumenh apo thV akaqarsiaV authV.

13

Uparcei genea, thV opoiaV poson uyhloi einai oi ofqalmoi kai ta blefara authV ephrmena.

14

Uparcei genea, thV opoiaV oi odonteV einai romfaiai kai oi mulodonteV macairai, dia na katatrwgwsi touV ptwcouV thV ghV kai touV endeeiV ek mesou twn anqrwpwn.

15

[] H bdella ecei duo qugateraV, aitineV fwnazousi, Fere, fere. Ta tria tauta den cortainousi pote, malista tessara den legousi pote, Arkei.

16

O adhV, kai h steira mhtra× h gh, htiV den cortainei apo udatoV, kai to pur, to opoion den legei, Arkei.

17

Ton ofqalmon, ostiV empaizei ton patera autou kai katafronei na upakoush eiV thn mhtera autou, oi korakeV thV faraggoV qelousin ekbalei kai oi neossoi twn aetwn qelousi fagei.

18

[] Ta tria tauta einai qaumasta eiV eme, malista tessara den ennow×

19

Ta icnh tou aetou eiV ton ouranon× ta icnh tou ofewV epi tou bracou× ta icnh tou ploiou en mesw thV qalasshV× kai ta icnh tou anqrwpou en th neothti.

20

Toiauth einai h odoV thV moicalidoV gunaikoV× trwgei kai spoggizei to stoma authV, kai legei, Den epraxa anomian.

21

Dia tria h gh tarattetai, malista dia tessara, ta opoia den dunatai na upoferh×

22

Dia ton doulon, otan basileush× kai ton afrona, otan cortasqh arton×

23

dia thn mishthn gunaika, otan upandreuqh× kai thn doulhn, otan ekdiwxh thn kurian authV.

24

[] Ta tessara tauta einai elacista epi thV ghV, einai omwV sofwtata×

25

oi murmhkeV, oitineV einai laoV adunatoV all' en tw qerei etoimazousi thn trofhn autwn×

26

oi coirogrullioi, oitineV einai laoV aniscuroV alla kamnousi touV oikouV autwn epi bracou×

27

ai akrideV, aitineV den ecousi basilea all' ekbainousi pasai omou kata tagmata×

28

o askalaboV, ostiV bastazetai en taiV cersin autou, kai diatribei en toiV palatioiV twn basilewn.

29

[] Ta tria tauta badizousi kalwV, malista tessara peripatousin euprepwV×

30

O lewn, ostiV einai o iscuroteroV twn zwwn, kai den strefei apo proswpou tinoV×

31

O alektwr, o tragoV eti× kai o basileuV, perikekuklwmenoV upo tou laou autou.

32

Ean epraxaV afronwV uyonwn seauton, kai ean ebouleuqhV kakon, bale ceira epi stomatoV.

33

Dioti ostiV ktupa to gala, ekballei bouturon× kai ostiV ekqlibei thn rina, ekballei aima× kai ostiV ereqizei orghn, exagei macaV.

Proverbs 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: