Modern Greek Bible

Proverbs 27

Proverbs

Return to Index

Chapter 28

1

[] Oi asebeiV feugousin oudenoV diwkontoV× oi de dikaioi ecousi qarroV wV lewn.

2

[] Dia ta amarthmata tou topou polloi einai oi arconteV autou× di' anqrwpou omwV sunetou kai nohmonoV to politeuma autou qelei diarkei.

3

[] PtwcoV anqrwpoV kai dunasteuwn ptwcouV einai wV broch katakluzousa, htiV den didei arton.

4

[] Osoi egkataleipousi ton nomon, egkwmiazousi touV asebeiV× all' oi fulattonteV ton nomon antimacontai eiV autouV.

5

[] Oi kakoi anqrwpoi den qelousi nohsei krisin× all' oi zhtounteV ton Kurion qelousi nohsei ta panta.

6

[] KalhteroV o ptwcoV o peripatwn en th akeraiothti autou, para ton diestrammenon taV odouV autou, kai an hnai plousioV.

7

[] O fulattwn ton nomon einai uioV sunetoV× o de filoV twn aswtwn kataiscunei ton patera autou.

8

[] O auxanwn thn periousian autou dia tokou kai pleonexiaV sunagei authn dia ton eleounta touV ptwcouV.

9

[] Tou ekklinontoV to wtion autou apo tou na akouh ton nomon, kai auth h proseuch autou qelei eisqai bdelugma.

10

[] O apoplanwn touV euqeiV eiV odon kakhn autoV qelei pesei eiV ton idion autou lakkon× all' oi amemptoi qelousi klhronomhsei agaqa.

11

[] O plousioV anqrwpoV nomizei eauton sofon× all' o sunetoV ptwcoV exelegcei auton.

12

[] Otan oi dikaioi qriambeuwsi, megalh einai h doxa× all' otan oi asebeiV uyonwntai, oi anqrwpoi kruptontai.

13

[] O kruptwn taV amartiaV autou den qelei euodwqh× o de exomologoumenoV kai paraitwn autaV qelei elehqh.

14

[] MakarioV o anqrwpoV o foboumenoV pantote× ostiV omwV sklhrunei thn kardian autou, qelei pesei eiV sumforan.

15

[] Lewn brucwmenoV kai arktoV peinwsa einai dioikhthV asebhV epi laon penicron.

16

[] O hgemwn o steroumenoV sunesewV plhqunei taV katadunasteiaV× o de miswn thn arpaghn qelei makrunei taV hmeraV autou.

17

[] O anqrwpoV o enocoV aimatoV anqrwpou qelei speusei eiV ton lakkon× oudeiV qelei krathsei auton.

18

[] O peripatwn en akeraiothti qelei swqh× o de diestrammenoV en taiV odoiV autou qelei pesei dia miaV.

19

[] O ergazomenoV thn ghn autou qelei cortasqh arton× o de akolouqwn touV mataiofronaV qelei emplhsqh ptwceiaV.

20

[] O pistoV anqrwpoV qelei ecei pollhn eulogian× all' ostiV speudei na plouthsh, den qelei meinei atimwrhtoV.

21

[] Na hnai tiV proswpolhpthV, den einai kalon× dioti o toioutoV anqrwpoV di' en kommation artou qelei anomhsei.

22

[] O ecwn ponhron ofqalmon speudei na plouthsh, kai den katalambanei oti h endeia qelei elqei ep' auton.

23

[] O elegcwn anqrwpon usteron qelei eurei perissoteran carin, para ton kolakeuonta dia thV glwsshV.

24

[] O kleptwn ton patera autou h thn mhtera autou, kai legwn, Touto den einai amartia, autoV einai suntrofoV tou lhstou.

25

[] O alazwn thn kardian diegeirei eridaV× o de qarrwn epi Kurion qelei pacunqh.

26

[] O qarrwn epi thn idian autou kardian einai afrwn× all' o peripatwn en sofia, outoV qelei swqh.

27

[] OstiV didei eiV touV ptwcouV, den qelei elqei eiV endeian× all' ostiV apostrefei touV ofqalmouV autou, qelei ecei pollaV kataraV.

28

[] Otan oi asebeiV uyonwntai, oi anqrwpoi kruptontai× all' en th apwleia ekeinwn oi dikaioi plhqunontai.

Proverbs 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: