Modern Greek Bible

Proverbs 26

Proverbs

Return to Index

Chapter 27

1

[] Mh kaucasai eiV thn aurion hmeran× dioti den exeureiV ti qelei gennhsei h hmera.

2

[] AV se epainh alloV kai mh to stoma sou× xenoV, kai mh ta ceilh sou.

3

[] BaruV einai o liqoV kai dusbastaktoV h ammoV× all' h orgh tou afronoV einai barutera twn duo.

4

O qumoV einai sklhroV kai h orgh oxeia× alla tiV dunatai na staqh emprosqen thV zhlotupiaV;

5

[] O faneroV elegcoV einai kalhteroV para kruptomenh agaph×

6

plhgai filou einai pistai× filhmata de ecqrwn poluariqma.

7

[] Kecortasmenh yuch apostrefetai thn khrhqran× eiV de thn peinasmenhn yuchn pan pikron fainetai gluku.

8

[] WV to pthnon to apoplanwmenon apo thV fwleaV autou, outwV einai o anqrwpoV o apoplanwmenoV apo tou topou autou.

9

[] Ta mura kai ta qumiamata eufrainousi thn kardian, kai h glukuthV tou filou dia thV egkardiou sumboulhV.

10

Ton filon sou kai ton filon tou patroV sou mh egkataliphV× eiV de ton oikon tou adelfou sou mh eiselqhV en th hmera thV sumforaV sou× dioti kalhteron einai geitwn plhsion para adelfoV makran.

11

[] Uie mou, ginou sofoV kai eufraine thn kardian mou, dia na ecw ti na apokrinwmai proV ton oneidizonta me.

12

[] O fronimoV problepei to kakon kai kruptetai× oi afroneV exakolouqousi kai timwrountai.

13

[] Labe to imation tou egguwmenou dia xenon kai labe enecuron ap' autou, egguwmenou peri xenwn pragmatwn.

14

[] O egeiromenoV to prwi kai eulogwn meta megalhV fwnhV ton plhsion autou qelei logisqh wV katarwmenoV auton.

15

[] Akatapauston staximon en hmera brocera, kai fileriV gunh einai omoia×

16

o kruptwn authn kruptei ton anemon× kai to muron en th dexia autou kruptomenon fwnazei.

17

[] O sidhroV akonizei ton sidhron× kai o anqrwpoV akonizei to proswpon tou filou autou.

18

[] O fulattwn thn sukhn qelei fagei ton karpon authV× kai o fulattwn ton kurion autou qelei timhqh.

19

[] KaqwV eiV to udwr antapokrinetai proswpon eiV proswpon, outw kardia anqrwpou eiV anqrwpon.

20

[] O adhV kai h apwleia den cortainousi× kai oi ofqalmoi tou anqrwpou den cortainousin.

21

[] O arguroV dokimazetai dia tou cwneuthriou kai o crusoV dia thV kaminou× o de anqrwpoV dia tou stomatoV twn egkwmiazontwn auton.

22

[] Kai an kopanishV dia kopanou ton afrona en igdiw metaxu sitou kopanizomenou, h afrosunh autou den qelei cwrisqh ap' autou.

23

[] Prosece na gnwrizhV thn katastasin twn poimniwn sou, kai epimelou kalwV taV agelaV sou×

24

Dioti o ploutoV den menei diapantoV× oude to diadhma apo geneaV eiV genean.

25

O cortoV blastanei kai h cloh anafainetai, kai ta corta twn orewn sunagontai.

26

Ta arnia einai dia ta endumata sou, kai oi tragoi dia thn plhrwmhn tou agrou.

27

Kai qeleiV ecei afqonon gala aigwn dia thn trofhn sou, dia thn trofhn tou oikou sou kai thn zwhn twn qerapainwn sou.

Proverbs 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: