Modern Greek Bible

Proverbs 25

Proverbs

Return to Index

Chapter 26

1

[] KaqwV h ciwn en tw qerei kai kaqwV h broch en tw qerismw, outwV eiV ton afrona h timh den armozei.

2

[] WV periferetai to strouqion, wV peripeta h celidwn, outwV h adikoV katara den qelei epifqasei.

3

[] Mastix dia ton ippon, khmoV dia ton onon, kai rabdoV dia thn racin twn afronwn.

4

[] Mh apokrinou eiV ton afrona kata thn afrosunhn autou, dia na mh geinhV kai su omoioV autou.

5

Apokrinou eiV ton afrona kata thn afrosunhn autou, dia na mh hnai sofoV eiV touV ofqalmouV autou.

6

[] OstiV apostellei mhnuma dia ceiroV tou afronoV, apokoptei touV podaV autou kai pinei zhmian.

7

WV ta skelh tou cwlou kremontai anwfelh, outwV einai kai paroimia en tw stomati twn afronwn.

8

WV o desmeuwn liqon eiV sfendonhn, outwV einai ostiV didei timhn eiV ton afrona.

9

WV h akanqa wqoumenh eiV thn ceira tou mequsou, outwV einai h paroimia en tw stomati twn afronwn.

10

[] O dunasthV miainei ta panta kai misqonei touV afronaV, misqonei kai touV parabataV.

11

[] WV o kuwn epistrefei eiV ton emeton autou, outwV o afrwn epanalambanei thn afrosunhn autou.

12

[] EideV anqrwpon nomizonta eauton sofon; mallon elpiV einai ek tou afronoV para ex autou.

13

[] O oknhroV legei, Lewn einai en th odw, lewn en taiV plateiaiV.

14

[] WV h qura peristrefetai epi taV strofiggaV authV, outwV o oknhroV epi thn klinhn autou.

15

[] O oknhroV embaptei thn ceira autou eiV to trublion kai barunetai na epistreyh authn eiV to stoma autou.

16

[] O oknhroV nomizei eauton sofwteron para epta sofouV gnwmodotaV.

17

[] OstiV diabainwn anakatonetai eiV erida mh anhkousan eiV auton, omoiazei ton pianonta kuna apo twn wtiwn.

18

[] WV o maniakoV ostiV riptei flogaV, belh kai qanaton,

19

outwV einai o anqrwpoV, ostiV apata ton plhsion autou kai legei, den ekamon egw paizwn;

20

[] Opou den einai xula, to pur sbunetai× kai opou den einai yiquristhV, h eriV hsucazei.

21

Oi anqrakeV dia thn anqrakian kai ta xula dia to pur, kai o fileriV anqrwpoV dia na exapth eridaV.

22

Oi logoi tou yiquristou katapinontai hdewV, kai katabainousin eiV ta endomuca thV koiliaV.

23

[] Ta enqerma ceilh meta ponhraV kardiaV einai wV skwria argurou epikecrismenh epi phlinon aggeion.

24

[] OstiV misei, upokrinetai me ta ceilh autou, kai mhcaneuetai dolon en th kardia autou.

25

Otan omilh carientwV, mh pisteue auton× dioti ecei epta bdelugmata en th kardia autou.

26

OstiV skepazei to misoV dia dolou, h ponhria autou qelei fanerwqh en mesw thV sunaxewV.

27

[] OstiV skaptei lakkon, qelei pesei eiV auton× kai o liqoV qelei epistreyei epi ton kulionta auton.

28

[] H yeudhV glwssa misei touV up' authV kataqlibomenouV× kai to apathlon stoma ergazetai katastrofhn.

Proverbs 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: