Modern Greek Bible

Proverbs 24

Proverbs

Return to Index

Chapter 25

1

[] Kai autai einai paroimiai tou SolomwntoV, taV opoiaV sunelexan oi anqrwpoi tou Ezekiou, basilewV tou Iouda.

2

[] Doxa tou Qeou einai na kalupth to pragma× doxa de twn basilewn na exicniazwsi to pragma.

3

O ouranoV kata to uyoV kai h gh kata to baqoV kai h kardia twn basilewn einai anexereunhta.

4

[] Afaireson thn skwrian apo tou argurou, kai skeuoV qelei exelqei eiV ton crusocoon×

5

afaireson touV asebeiV ap' emprosqen tou basilewV, kai o qronoV autou qelei sterewqh en dikaiosunh.

6

[] Mh alazoneuou emprosqen tou basilewV, kai mh istasai en tw topw twn megalwn×

7

Dioti kalhteron na soi eipwsin, Anaba edw, para na katabibasqhV epi parousia tou arcontoV, ton opoion eidon oi ofqalmoi sou.

8

[] Mh exelqhV eiV erida tacewV× mhpote en tw telei aporhshV ti na kamhV, otan o plhsion sou se kataiscunh.

9

Ekdikason thn dikhn sou meta tou plhsion sou× kai mh anakalupte to mustikon allou×

10

Mhpote o akouwn se oneidish kai h kataiscunh sou den exaleifqh.

11

[] LogoV lalhqeiV prepontwV einai mhla crusa eiV poikilmata argura.

12

WV enwtion crusoun kai stolidion kaqarou crusiou, einai o sofoV o elegcwn wtion uphkoon.

13

[] WV to yucoV thV cionoV en kairw tou qerismou, outwV einai o pistoV presbuV eiV touV apostellontaV auton× dioti anapauei thn yuchn twn kuriwn autou.

14

[] O kaucwmenoV eiV dwron yeudeV omoiazei sunnefa kai anemon cwriV brochV.

15

[] Di' upomonhV peiqetai o hgemwn× kai h glukeia glwssa suntribei osta.

16

[] EurhkaV meli; fage oson soi einai arketon, mhpote uperemplhsqhV ap' autou kai exemeshV auto.

17

[] SpaniwV bale ton poda sou eiV ton oikon tou plhsion sou, mhpote se barunqh kai se mishsh.

18

[] O anqrwpoV, ostiV marturei kata tou plhsion autou marturian yeudh, einai wV ropalon kai macaira kai beloV oxu.

19

[] PistiV proV apiston en hmera sumforaV einai wV odontion seshpoV kai pouV exhrqrwmenoV.

20

[] WV o ekduomenoV imation en hmera yucouV kai to oxoV epi nitron, outwV einai o yallwn asmata eiV leluphmenhn kardian.

21

[] Ean peina o ecqroV sou, doV eiV auton arton na fagh× kai ean diya, potison auton udwr×

22

dioti qeleiV swreusei anqrakaV puroV epi thn kefalhn autou, kai o KurioV qelei se antameiyei.

23

[] O borraV anemoV ekdiwkei thn brochn× to de wrgismenon proswpon thn upoyiqurizousan glwssan.

24

[] Kalhteron na katoikh tiV en gwnia dwmatoV, para en oikw eurucwrw meta gunaikoV fileridoV.

25

[] WV udwr yucron eiV yuchn diywsan, outwV einai aggeliai agaqai apo makrunhV ghV.

26

[] O dikaioV sfallwn emprosqen tou asebouV einai wV phgh qolera kai brusiV diafqareisa.

27

[] KaqwV den einai kalon na trwgh tiV polu meli, outw den einai endoxon na zhth thn idian autou doxan.

28

[] OstiV den kratei to pneuma autou, einai wV poliV kathdafismenh kai ateicistoV.

Proverbs 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: