Modern Greek Bible

Proverbs 23

Proverbs

Return to Index

Chapter 24

1

[] Mh zhleue touV kakouV anqrwpouV, mhde epiqumei na hsai met' autwn×

2

dioti h kardia autwn meleta katadunasteusin, kai ta ceilh autwn lalousi kakourgiaV.

3

[] Dia thV sofiaV oikodomeitai oikoV kai dia thV sunesewV stereonetai.

4

Kai dia thV gnwsewV ta tameia qelousi gemisqh apo pantoV polutimou kai eufrosunou ploutou.

5

O sofoV anqrwpoV iscuei, kai o anqrwpoV o fronimoV auxanei dunamin.

6

Dioti dia sofwn boulwn qeleiV kamei ton polemon sou× ek tou plhqouV de twn sumboulwn proercetai swthria.

7

[] H sofia einai parapolu uyhlh dia ton afrona× den qelei anoixei to stoma autou en th pulh.

8

OstiV meleta na praxh kakon, qelei onomasqh anhr kakentrechV.

9

H meleth thV afrosunhV einai amartia× kai o cleuasthV bdelugma eiV touV anqrwpouV.

10

[] Ean mikroyuchshV en th hmera thV sumforaV, mikra einai h dunamiV sou.

11

[] Eleuqerone touV suromenouV eiV qanaton, kai mh aposurou apo twn ontwn eiV akmhn sfaghV.

12

Ean eiphV, Idou, hmeiV den exeuromen touto× den gnwrizei o staqmizwn taV kardiaV; kai o fulattwn thn yuchn sou kai apodidwn eiV ekaston kata ta erga autou, den exeurei;

13

[] Uie mou, fage meli, dioti einai kalon× kai khrhqran, dioti einai glukeia epi tou ouraniskon sou×

14

Toiauth qelei eisqai eiV thn yuchn sou h gnwsiV thV sofiaV× otan eurhV authn, tote qeleiV labei amoibhn, kai h elpiV sou den qelei ekkoph.

15

[] Mh sthne pagida, w anome, kata thV katoikiaV tou dikaiou× mh taraxhV ton topon thV anapausewV autou×

16

dioti o dikaioV piptei eptakiV kai shkonetai× all' oi asebeiV qelousi pesei eiV oleqron.

17

[] EiV thn ptwsin tou ecqrou sou mh carhV× kai eiV to olisqhma autou aV mh eufrainetai h kardia sou×

18

Mhpote o KurioV idh kai fanh touto kakon eiV touV ofqalmouV autou kai metastreyh ton qumon autou ap' autou.

19

[] Mh aganaktei peri twn ponhreuomenwn× mh zhleue touV asebeiV×

20

dioti den qelei ecei teloV agaqon o kakoV× o lucnoV twn asebwn qelei sbesqh.

21

[] Uie mou, fobou ton Kurion kai ton basilea× kai mh ece sugkoinwnian meta stasiastwn×

22

dioti h sumfora autwn qelei epelqei exaifnhV× kai tiV gnwrizei amfoterwn taV timwriaV;

23

[] Tauta proseti einai dia touV sofouV. H proswpolhyia en th krisei den einai kalon.

24

Ton legonta proV ton asebh, Eisai dikaioV, touton oi laoi qelousi katarasqh kai ta eqnh qelousi bdeluttesqai×

25

all' eiV touV elegcontaV auton qelei eisqai cariV, kai eulogia agaqwn qelei elqei ep' autouV.

26

OstiV apokrinetai logouV orqouV, einai wV o filwn ta ceilh.

27

[] Diatatte to ergon sou exw kai proetoimaze auto eiV seauton en tw agrw× kai epeita oikodomhson ton oikon sou.

28

[] Mh hso martuV adikoV kata tou plhsion sou, mhde apata dia twn ceilewn sou.

29

Mh eiphV, KaqwV ekamen eiV eme, outw qelw kamei eiV auton× qelw apodwsei eiV ton anqrwpon kata to ergon autou.

30

[] Diebainon dia tou agrou tou oknhrou kai dia tou ampelwnoV tou anqrwpou tou endeouV frenwn×

31

kai idou, pantacou eicon blasthsei akanqai× knidai eicon skepasei to proswpon autou, kai to liqofragma autou hto katakekrhmnismenon.

32

Tote egw qewrhsaV esullogisqhn en th kardia mou× eidon, kai elabon didaskalian.

33

OligoV upnoV, oligoV nustagmoV, oligh sumplokh twn ceirwn eiV ton upnon×

34

epeita h ptwceia sou ercetai wV tacudromoV, kai h endeia sou wV anhr enoploV.

Proverbs 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: