Modern Greek Bible

Proverbs 22

Proverbs

Return to Index

Chapter 23

1

[] Otan kaqhshV na faghV meta arcontoV, parathrei epimelwV ta paratiqemena emprosqen sou×

2

kai bale macairan eiV ton laimon sou, ean hsai adhfagoV×

3

mh epiqumei ta edesmata autou× dioti tauta einai trofh doliothtoV.

4

[] Mh merimna dia na geinhV plousioV× apece apo thV sofiaV sou.

5

QeleiV episthsei touV ofqalmouV sou eiV to mh uparcon; dioti o ploutoV kataskeuazei bebaiwV eiV eauton pterugaV wV aetou kai peta proV ton ouranon.

6

[] Mh trwge ton arton tou fqonerou, mhde epiqumei ta edesmata autou×

7

dioti kaqwV fronei en th yuch autou, toioutoV einai× fage kai pie, legei proV se× all' h kardia autou den einai meta sou.

8

To ywmion, to opoion efageV, qeleiV exemesei kai qeleiV casei taV glukeiaV sunomiliaV sou.

9

[] Mh lalei eiV ta wta tou afronoV× dioti qelei katafronhsei thn sofian twn logwn sou.

10

[] Mh metakinei oria arcaia× kai mh eiselqhV eiV touV agrouV twn orfanwn×

11

dioti o LutrwthV autwn einai iscuroV× autoV qelei ekdikasei thn dikhn autwn enantion sou.

12

[] Proskollhson thn kardian sou eiV thn paideian kai ta wta sou eiV touV logouV thV gnwsewV.

13

Mh feidou na paideuhV to paidion× dioti ean ktuphshV auto dia thV rabdou, den qelei apoqanei×

14

su ktupwn auto dia thV rabdou, qeleiV eleuqerwsei thn yuchn autou ek tou adou.

15

Uie mou, ean h kardia sou geinh sofh, qelei eufrainesqai kai h kardia emou×

16

kai ta nefra mou qelousin agallesqai, otan ta ceilh sou lalwsin orqa.

17

[] AV mh zhleuh h kardia sou touV amartwlouV× all' eso en tw fobw tou Kuriou olhn thn hmeran×

18

dioti bebaiwV einai amoibh, kai h elpiV sou den qelei ekkoph.

19

[] Akoue su, uie mou, kai ginou sofoV, kai kateuqune thn kardian sou eiV thn odon.

20

Mh eso metaxu oinopotwn, metaxu kreofagwn aswtwn×

21

dioti o mequsoV kai o aswtoV qelousi ptwceusei× kai o upnwdhV qelei enduqh rakh.

22

Upakoue eiV ton patera sou, ostiV se egennhse× kai mh katafronei thn mhtera sou, otan ghrash.

23

Agoraze thn alhqeian kai mh pwlei× thn sofian kai thn paideian kai thn sunesin.

24

O pathr tou dikaiou qelei carh sfodra× kai ostiV genna sofon uion, qelei eufrainesqai eiV auton.

25

O pathr sou kai h mhthr sou qelousin eufrainesqai× malista ekeinh, htiV se egennhse, qelei cairei.

26

Uie mou, doV thn kardian sou eiV eme, kai aV prosecwsin oi ofqalmoi sou eiV taV odouV mou×

27

dioti h pornh einai lakkoV baquV× kai h allotria gunh stenon frear.

28

Auth proseti enedreuei wV lhsthV kai plhqunei touV parabataV metaxu twn anqrwpwn.

29

[] EiV tina einai ouai; eiV tina stenagmoi; eiV tina erideV; eiV tina mataiologiai; eiV tina ktuphmata aneu aitiaV; eiV tina flogwsiV ofqalmwn;

30

EiV touV egcronizontaV en tw oinw× eiV ekeinouV oitineV diagousin anicneuonteV oinoposiaV.

31

Mh qewrei ton oinon oti kokkinizei, oti didei to crwma autou eiV to pothrion, oti katabainei euarestwV.

32

En tw telei autou daknei wV ofiV kai kentronei wV basiliskoV×

33

Oi ofqalmoi sou qelousi kuttaxei allotriaV gunaikaV, kai h kardia sou qelei lalhsei aiscra×

34

kai qeleiV eisqai wV koimwmenoV en mesw qalasshV, kai wV koitwmenoV epi korufhV, katartiou×

35

me etupton, qeleiV eipei, kai den eponesa× me edeiran, kai den hsqanqhn× pote qelw egerqh, dia na upagw na zhthsw auton palin;

Proverbs 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: