Modern Greek Bible

Proverbs 21

Proverbs

Return to Index

Chapter 22

1

[] Protimoteron onoma kalon para plouth megala, cariV agaqh para argurion kai crusion.

2

[] PlousioV kai ptwcoV sunapantwntai× o KurioV einai o PoihthV amfoterwn toutwn.

3

[] O fronimoV problepei to kakon kai kruptetai× oi afroneV omwV procwrousi kai timwrountai.

4

[] H amoibh thV tapeinwsewV kai tou fobou tou Kuriou einai ploutoV kai doxa kai zwh.

5

[] Triboloi kai pagideV einai en th odw tou skoliou× ostiV fulattei thn yuchn autou, qelei eisqai makran ap' autwn.

6

[] Didaxon to paidion en arch thV odou autou× kai den qelei apomakrunqh ap' authV oude otan ghrash.

7

[] O plousioV exousiazei touV ptwcouV× kai o daneizomenoV einai douloV tou daneizontoV.

8

[] O speirwn anomian qelei qerisei sumforaV× kai h rabdoV thV ubrewV autou qelei ekleiyei.

9

[] O ecwn omma agaqon qelei euloghqh× dioti didei ek tou artou autou eiV ton ptwcon.

10

[] Ekdiwxon ton cleuasthn kai qelei sunexelqei h filoneikia, kai h eriV kai h ubriV qelousi pausei.

11

[] OstiV agapa thn kaqarothta thV kardiaV, dia thn carin twn ceilewn autou o basileuV qelei eisqai filoV autou.

12

[] Oi ofqalmoi tou Kuriou perifrourousi thn gnwsin× anatrepei de taV upoqeseiV tou paranomou.

13

[] O oknhroV legei, Lewn einai exw× en tw mesw twn plateiwn qelw foneuqh.

14

[] Stoma gunaikoV allotriaV einai lakkoV baquV× o misoumenoV upo Kuriou qelei empesei eiV auton.

15

[] H anohsia einai sundedemenh meta thV kardiaV tou paidiou× h rabdoV thV paideiaV qelei apocwrisei authn ap' autou.

16

[] OstiV kataqlibei ton ptwcon dia na auxhsh ta plouth autou, kai ostiV didei eiV ton plousion, qelei elqei bebaiwV eiV endeian.

17

[] Klinon to wtion sou kai akoue touV logouV twn sofwn, kai proskollhson thn kardian sou eiV thn gnwsin mou×

18

dioti einai terpnoi, ean fulatth autouV en th kardia sou× kai qelousi sunarmozesqai omou epi twn ceilewn sou.

19

Dia na hnai to qarroV sou epi ton Kurion, edidaxa tauta eiV se thn hmeran tauthn, malista eiV se.

20

Den egraya eiV se pollakiV dia sumboulwn kai gnwsewn,

21

dia na se kamw na gnwrishV thn bebaiothta twn logwn thV alhqeiaV, wste na apokrinhsai logouV alhqeiaV proV touV exapostellontaV se;

22

[] Mh gumnonhV ton ptwcon, dioti einai ptwcoV× mhde kataqlibe eiV thn pulhn ton dustucounta×

23

dioti o KurioV qelei ekdikasei thn dikhn autwn× kai qelei gumnwsei thn yuchn twn gumnwsantwn autouV.

24

[] Mh kamne filian meta anqrwpou qumwdouV× kai meta anqrwpou orgilou mh sumperipatei×

25

mhpote maqhV taV odouV autou, kai labhV pagida eiV thn yuchn sou.

26

[] Mh eso ek twn didontwn ceira, ek twn egguwmenwn dia creh.

27

Ean den echV poqen na plhrwshV, dia ti na parwsi thn klinhn sou upokatwqen sou;

28

[] Mh metakinei oria arcaia, ta opoia eqesan oi patereV sou.

29

[] EideV anqrwpon epithdeion eiV ta erga autou; autoV qelei parastaqh enwpion basilewn× den qelei parastaqh enwpion outidanwn.

Proverbs 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: