Modern Greek Bible

Proverbs 20

Proverbs

Return to Index

Chapter 21

1

[] H kardia tou basilewV einai en th ceiri tou Kuriou wV reumata udatwn× opou qelei strefei authn.

2

[] Pasai ai odoi tou anqrwpou fainontai orqai eiV touV ofqalmouV autou× plhn o KurioV staqmizei taV kardiaV.

3

[] Na kamnh tiV dikaiosunhn kai krisin einai arestoteron eiV ton Kurion para qusian.

4

[] To ephrmenon omma kai h alazwn kardia, o lucnoV twn asebwn, einai amartia.

5

[] Oi logismoi tou epimelouV ferousi bebaiwV eiV afqonian× pantoV de propetouV bebaiwV eiV endeian.

6

[] To apoktan qhsaurouV dia yeudouV glwsshV einai mataiothV astatoV twn zhtountwn qanaton.

7

[] Ai arpagai twn asebwn qelousin exoloqreusei autouV× dioti arnountai na prattwsi to dikaion.

8

[] H odoV tou diefqarmenou anqrwpou einai skolia× tou de kaqarou to ergon einai euqeV.

9

[] Kalhteron na katoikh tiV en gwnia dwmatoV, para en oikw eurucwrw meta gunaikoV fileridoV.

10

[] H yuch tou asebouV epiqumei kakon× o plhsion autou den euriskei carin eiV touV ofqalmouV autou.

11

[] Otan o cleuasthV timwrhtai, o aplouV ginetai sofwteroV× kai o sofoV didaskomenoV lambanei gnwsin.

12

[] O dikaioV sullogizetai thn oikian tou asebouV, otan oi asebeiV katakrhmnizwntai eiV thn kakian autwn.

13

[] OstiV emfrattei ta wta autou eiV thn kraughn tou ptwcou, qelei fwnaxei kai autoV kai den qelei eisakousqh.

14

[] Dwron krufion katapraunei qumon× kai carisma eiV ton kolpon ballomenon, orghn iscuran.

15

[] Cara einai eiV ton dikaion na kamnh krisin× oleqroV de eiV touV ergataV thV anomiaV.

16

[] AnqrwpoV apoplanwmenoV apo thV odou thV sunesewV qelei kataskhnwsei en th sunaxei twn teqanatwmenwn.

17

[] O agapwn euqumian qelei katastaqh penhV× o agapwn oinon kai mura den qelei plouthsei.

18

[] O asebhV qelei eisqai antilutron tou dikaiou, kai twn euqewn o parabathV.

19

[] Kalhteron na katoikh tiV en gh erhmw para meta gunaikoV fileridoV kai qumwdouV.

20

[] QhsauroV polutimoV kai mura euriskontai en tw oikw tou sofou× o de afrwn anqrwpoV katadapana auta.

21

[] O qhreuwn dikaiosunhn kai eleoV qelei eurei zwhn, dikaiosunhn kai doxan.

22

[] O sofoV ekporqei thn polin twn dunatwn kai kataballei to ocurwma tou qarrouV authV.

23

[] OstiV fulattei to stoma autou kai thn glwssan autou, fulattei thn yuchn autou apo stenocwriwn.

24

[] UperhfanoV kai alazwn cleuasthV kaleitai, ostiV prattei meta qumou alazoneiaV.

25

[] Ai epiqumiai tou oknhrou qanatonousin auton× dioti ai ceireV autou den qelousi na ergazwntai×

26

epiqumei olhn thn hmeran epiqumiaV× o de dikaioV didei kai den feidetai.

27

[] H qusia twn asebwn einai bdelugma× pollw mallon otan prosferwsin authn meta ponhriaV.

28

[] O yeudhV martuV qelei apolesqh× o de anqrwpoV ostiV upakouei qelei lalei pantote.

29

[] O asebhV anqrwpoV sklhrunei to proswpon autou× all' o euquV kateuqunei taV odouV autou.

30

[] Den einai sofia oute sunesiV oute boulh enantion tou Kuriou.

31

O ippoV etoimazetai dia thn hmeran thV machV× h swthria omwV einai para Kuriou.

Proverbs 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: