Modern Greek Bible

Proverbs 19

Proverbs

Return to Index

Chapter 20

1

[] O oinoV einai cleuasthV, kai ta sikera stasiastika× kai ostiV deleazetai upo toutwn, den einai fronimoV.

2

[] Apeilh basilewV einai bruchqmoV leontoV× ostiV paroxunei auton, amartanei eiV thn idian autou zwhn.

3

[] Timh einai eiV ton anqrwpon na pauh apo thV eridoV× paV de afrwn empleketai eiV tauthn.

4

[] O oknhroV den qelei na arotria ex aitiaV tou ceimwnoV× dia touto qelei zhtei en tw qerei kai den qelei lambanei.

5

[] H boulh en th kardia tou anqrwpou einai wV udata baqea× all' o sunetoV anqrwpoV qelei anasurei authn.

6

[] Polloi anqrwpoi khruttousin ekastoV thn kalokagaqian autou× alla tiV qelei eurh anqrwpon piston;

7

[] O dikaioV peripatei en th akeraiothti autou× kai ta tekna autou einai makaria met' auton.

8

[] BasileuV, kaqhmenoV epi qronou krisewV, diaskedazei pan kakon dia twn ofqalmwn autou.

9

[] TiV dunatai na eiph, Ekaqarisa thn kardian mou, eimai kaqaroV apo twn amartiwn mou;

10

[] Zugia diafora, metra diafora, einai amfotera bdelugma eiV ton Kurion.

11

[] Gnwrizetai kai auto to paidion ek twn praxewn autou, an ta erga autou einai kaqara, kai an euqea.

12

[] To wtion akouei kai o ofqalmoV blepei× all' o KurioV ekamen amfotera.

13

[] Mh agapa ton upnon, dia na mh elqhV eiV ptwceian× anoixon touV ofqalmouV sou kai qeleiV cortasqh artou.

14

[] Kakon, kakon, legei o agorasthV× all' afou anacwrhsh, tote kaucatai.

15

[] Uparcei crusion kai plhqoV margaritwn× ta ceilh omwV thV gnwsewV einai to polutimou keimhlion.

16

[] Labe to imation tou egguwmenou dia xenon× kai labe enecuron ap' autou, egguwmenou peri xenwn pragmatwn.

17

[] O artoV tou yeudouV einai glukuV eiV ton anqrwpon× meta tauta omwV to stoma autou qelei gemisqh calikwn.

18

[] Oi skopoi stereonontai dia thV sumboulhV× kai meta kalhn skeyin kamne polemon.

19

[] O spermologoV periercomenoV apokaluptei ta mustika× dia touto mh smigou meta tou platunontoV ta ceilh autou.

20

[] O lucnoV tou kakologountoV ton patera autou h thn mhtera autou qelei sbesqh en baqei skotei.

21

[] Klhronomia apokthqeisa tacewV thn archn, eiV to teloV den eulogeitai.

22

[] Mh eiphV, Qelw antapodwsei kakon× anamene ton Kurion kai qelei se swsei.

23

[] Zugia diafora einai bdelugma eiV ton Kurion× kai h dolia plastigx den einai kalon.

24

[] Ta diabhmata tou anqrwpou dieuqunontai upo tou Kuriou× pwV loipon o anqrwpoV hqele gnwrisei thn eautou odon;

25

[] PagiV einai eiV ton anqrwpon, propetwV na lalh× peri ierwn kai meta taV eucaV na skepthtai.

26

[] O sofoV basileuV likmizei touV asebeiV kai strefei ton trocon ep' autouV.

27

[] LucnoV tou Kuriou einai to pneuma tou anqrwpou, to opoion diereuna panta ta endomuca thV kardiaV.

28

[] EleoV kai alhqeia diafulattousi ton basilea× kai o qronoV autou uposthrizetai upo tou eleouV.

29

[] Kauchma twn newn einai h dunamiV autwn× kai doxa twn gerontwn h polia.

30

[] Ta melanismata twn plhgwn leukainousi ton kakon× kai ta ktuphmata ta endomuca thV kardiaV.

Proverbs 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: