Modern Greek Bible

Proverbs 18

Proverbs

Return to Index

Chapter 19

1

[] KalhteroV o ptwcoV o peripatwn en th akeraiothti autou, para ton plousion ton diestrammenon ta ceilh autou kai onta afrona.

2

[] Yuch aneu gnwsewV bebaiwV den einai kalon× kai ostiV speudei me touV podaV, proskoptei.

3

[] H afrosunh tou anqrwpou diastrefei thn odon autou× kai h kardia autou aganaktei kata tou Kuriou.

4

[] O ploutoV prosqetei filouV pollouV× o de ptwcoV egkataleipetai upo tou filou autou.

5

[] O yeudhV martuV den qelei meinei atimwrhtoV× kai o lalwn yeudh den qelei ekfugei.

6

[] Polloi kolakeuousi to proswpon tou arcontoV× kai paV tiV einai filoV tou didontoV anqrwpou.

7

Ton ptwcon misousi panteV oi adelfoi autou× posw mallon qelousin apofeugei auton oi filoi autou; autoV akolouqei fwnazwn× all' ekeinoi den apokrinontai.

8

[] OstiV apokta sofian, agapa thn yuchn autou× ostiV fulattei fronhsin, qelei eurei kalon.

9

[] O yeudhV martuV den qelei meinei atimwrhtoV× kai o lalwn yeudh qelei apolesqh.

10

[] H trufh den armozei eiV afrona× polu oligwteron eiV doulon, na exousiazh ep' arcontwn.

11

[] H fronhsiV tou anqrwpou sustellei ton qumon autou× kai einai doxa autou na parableph thn parabasin.

12

[] H orgh tou basilewV einai wV bruchqmoV leontoV× h de eunoia autou wV drosoV epi ton corton.

13

[] O afrwn uioV einai oleqroV eiV ton patera autou× kai ai erideV thV gunaikoV einai akatapauston staximon.

14

[] OikoV kai plouth klhronomountai ek twn paterwn× all' h fronimoV gunh para Kuriou didetai.

15

[] H oknhria riptei eiV baqun upnon× kai h aergoV yuch qelei peina.

16

[] O fulattwn thn entolhn fulattei thn yuchn autou× o de katafronwn taV odouV autou qelei apolesqh.

17

[] O elewn ptwcon daneizei eiV ton Kurion× kai qelei geinei eiV auton h antapodosiV autou.

18

[] Paideue ton uion sou enosw einai elpiV× alla mh diegeirhV thn yuchn sou, wste na qanatwshV auton.

19

[] O orgiloV qelei labei poinhn× dioti kai an eleuqerwshV auton, palin qeleiV kamei to auto.

20

[] Akoue sumboulhn kai decou didaskalian dia na geinhV sofoV eiV ta escata sou.

21

[] Einai polloi logismoi en th kardia tou anqrwpou× h boulh omwV tou Kuriou, ekeinh qelei menei.

22

[] Timh tou anqrwpou einai h agaqothV autou× kai kalhteroV o ptwcoV para ton yeusthn.

23

[] O foboV tou Kuriou ferei zwhn, kai o foboumenoV auton qelei plagiazei kecortasmenoV× kakon den qelei sunapanthsei.

24

[] O oknhroV embaptei thn ceira autou eiV to trublion, kai den qelei oude eiV to stoma autou na epistreyh authn.

25

[] Ean mastigwshV ton cleuasthn, o aplouV qelei geinei prosektikoV× kai ean elegxhV ton fronimon, qelei ennohsei gnwsin.

26

[] OstiV atimazei ton patera kai apwqei thn mhtera, einai uioV proxenwn aiscunhn kai oneidoV.

27

[] Pauson, uie mou, na akouhV didaskalian parektrepousan apo twn logwn thV gnwsewV.

28

[] O asebhV martuV cleuazei to dikaion× kai to stoma twn asebwn katapinei anomian.

29

[] KriseiV etoimazontai dia touV cleuastaV, kai rabdismoi dia thn racin twn afronwn.

Proverbs 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: