Modern Greek Bible

Proverbs 15

Proverbs

Return to Index

Chapter 16

1

[] Tou anqrwpou einai ai proparaskeuai thV kardiaV× para de tou Kuriou h apokrisiV thV glwsshV.

2

[] Pasai ai odoi tou anqrwpou fainontai orqai eiV touV ofqalmouV autou× plhn o KurioV staqmizei ta pneumata.

3

[] Afierone ta erga sou eiV ton Kurion, kai ai boulai sou qelousi sterewqh.

4

[] O KurioV ekame ta panta di' eauton, eti kai ton asebh dia thn hmeran thn kakhn.

5

[] Bdelugma eiV ton Kurion einai paV uyhlokardioV× kai ceir me ceira an sunapthtai, den qelei menei atimwrhtoV.

6

[] Dia caritoV kai alhqeiaV kaqarizetai h anomia× kai dia tou fobou tou Kuriou ekklinousin oi anqrwpoi apo tou kakou.

7

[] Otan o KurioV areskhtai eiV taV odouV tou anqrwpou, kai touV ecqrouV autou eirhneuei met' autou.

8

[] Kalhteron oligon meta dikaiosunhV, para eisodhmata megala meta adikiaV.

9

[] H kardia tou anqrwpou bouleuetai thn odon autou× all' o KurioV dieuqunei ta bhmata autou.

10

[] CrhsmoV einai eiV ta ceilh tou basilewV× to stoma autou den sfallei en th krisei.

11

[] Dikaia staqmh kai plastigx einai tou Kuriou× panta ta zugia tou sakkiou einai ergou autou.

12

[] Bdelugma einai eiV touV basileiV na prattwsin anomian× dioti o qronoV stereonetai meta thV dikaiosunhV.

13

[] Ta dikaia ceilh einai euprosdekta eiV touV basileiV, kai agapwsi ton lalounta orqa.

14

[] QumoV basilewV einai aggeloV qanatou× all' o sofoV anqrwpoV katapraunei auton.

15

EiV to fwV tou proswpou tou basilewV einai zwh× kai h eunoia autou einai wV nefoV oyimou brochV.

16

[] Poson kalhtera einai h apokthsiV thV sofiaV para to crusion kai prokritwtera h apokthsiV thV sunesewV para to argurion

17

[] H odoV twn euqewn einai na ekklinwsin apo tou kakou× ostiV fulattei thn odon autou, diathrei thn yuchn autou.

18

[] H uperhfania prohgeitai tou oleqrou, kai uyhlofrosunh tou pneumatoV prohgeitai thV ptwsewV.

19

[] Kalhteron na hnai tiV tapeinofrwn meta twn tapeinwn, para na moirazh lafura meta twn uperhfanwn.

20

[] O sunetoV eiV ta pragmata qelei eurei kalon× kai o elpizwn epi ton Kurion einai makarioV.

21

[] O sofoV thn kardian qelei onomazesqai fronimoV× kai h glukuthV twn ceilewn prosqetei maqhsin.

22

[] H sunesiV einai phgh zwhV eiV ton econta authn× h de paideia twn afronwn mwria.

23

[] H kardia tou sofou sunetizei to stoma autou, kai eiV ta ceilh autou prosqetei maqhsin.

24

[] Khrhqra melitoV oi euarestoi logoi× glukuthV eiV thn yuchn kai iasiV eiV ta osta.

25

[] Uparcei odoV htiV fainetai orqh eiV ton anqrwpon, alla ta telh authV einai odoi qanatou.

26

[] O ergazomenoV ergazetai di' eauton× dioti to stoma autou anagkazei auton.

27

[] O acreioV anqrwpoV skaptei kakon× kai eiV ta ceilh autou einai wV pur kaion.

28

O diestrammenoV anqrwpoV diaspeirei eridaV× kai o yiquristhV diacwrizei touV stenwterouV filouV.

29

[] O biaioV anqrwpoV apoplana ton plhsion autou kai ferei auton eiV odon ouci kalhn×

30

Kleiwn touV ofqalmouV autou mhcanatai diestrammena× dagkanwn ta ceilh autou ektelei to kakon.

31

[] H polia einai stefanoV doxhV, euriskomenh en th odw thV dikaiosunhV.

32

[] KalhteroV o makroqumoV para ton dunaton× kai o exousiazwn to pneuma autou para ton ekporqounta polin.

33

[] O klhroV riptetai eiV thn kalphn× olh omwV h krisiV autou einai para Kuriou.

Proverbs 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: