Modern Greek Bible

Proverbs 14

Proverbs

Return to Index

Chapter 15

1

[] H glukeia apokrisiV katapraunei qumon× all' o luphroV logoV diegeirei orghn.

2

[] H glwssa twn sofwn kallwpizei thn gnwsin× to stoma de twn afronwn exereugetai mwrian.

3

[] Oi ofqalmoi tou Kuriou einai en panti topw, parathrounteV kakouV kai agaqouV.

4

[] H ugiainousa glwssa einai dendron zwhV× h de diestrammenh, suntriyiV eiV to pneuma.

5

[] O afrwn katafronei thn didaskalian tou patroV autou× o de fulattwn elegcon einai fronimoV.

6

[] En tw oikw tou dikaiou einai qhsauroV poluV× eiV de to eisodhma tou asebouV diaskorpismoV.

7

[] Ta ceilh twn sofwn diadidousi gnwsin× all' h kardia twn afronwn den einai outwV.

8

[] H qusia twn asebwn einai bdelugma eiV ton Kurion× all' h dehsiV twn euqewn euprosdektoV eiV auton.

9

[] Bdelugma einai eiV ton Kurion h odoV tou asebouV× agapa de ton qhreuonta thn dikaiosunhn.

10

[] H didaskalia einai dusarestoV eiV ton egkataleiponta thn odon× o miswn ton elegcon qelei teleuthsei.

11

[] O adhV kai h apwleia einai emprosqen tou Kuriou× posw mallon ai kardiai twn uiwn twn anqrwpwn;

12

[] O cleuasthV den agapa ton elegconta auton, oude qelei upagei proV touV sofouV.

13

[] Kardia eufrainomenh ilarunei to proswpon× upo de thV luphV thV kardiaV kataqlibetai to pneuma.

14

[] H kardia tou sunetou zhtei gnwsin× to de stoma twn afronwn boskei mwrian.

15

[] Pasai ai hmerai tou teqlimmenou einai kakai× o de eufrainomenoV thn kardian ecei euwcian pantoteinhn.

16

[] Kalhteron to oligon en fobw Kuriou, para qhsauroi polloi kai tarach en autoiV.

17

Kalhteron xenismoV lacanwn meta agaphV, para moscoV siteutoV meta misouV.

18

[] O qumwdhV anqrwpoV diegeirei macaV× o de makroqumoV katapauei eridaV.

19

[] H odoV tou oknhrou einai wV pefragmenh apo akanqaV× all' h odoV twn euqewn einai exwmalismenh.

20

[] UioV sofoV eufrainei patera× o de mwroV anqrwpoV katafronei thn mhtera autou.

21

[] H mwria einai cara eiV ton endeh frenwn× o de sunetoV anqrwpoV peripatei orqwV.

22

[] Opou sumboulion den uparcei, oi skopoi mataionontai× en de tw plhqei twn sumboulwn stereonontai.

23

[] Cara eiV ton anqrwpon dia thn apokrisin tou stomatoV autou, kai logoV en kairw, poson kaloV einai.

24

[] H odoV thV zwhV eiV ton suneton einai proV ta anw, dia na ekklinh apo tou adou katw.

25

[] O KurioV katastrefei ton oikon twn uperhfanwn× stereonei de to orion thV chraV.

26

[] Oi logismoi tou ponhrou einai bdelugma eiV ton Kurion× twn de kaqarwn oi logoi euarestoi.

27

[] O dwrolhpthV tarattei ton oikon autou× all' ostiV misei ta dwra qelei zhsei.

28

[] H kardia tou dikaiou promeleta dia na apokriqh× to de stoma twn asebwn exereugetai kaka.

29

[] O KurioV einai makran apo twn asebwn× eisakouei de thV dehsewV twn dikaiwn.

30

[] To fwV twn ofqalmwn eufrainei thn kardian× kai h kalh fhmh pacunei ta osta.

31

[] To wtion, to opoion akouei ton elegcon thV zwhV, diatribei metaxu twn sofwn.

32

[] OstiV apwqei thn didaskalian, apostrefetai thn yuchn autou× all' ostiV akouei ton elegcon, apokta sunesin.

33

[] O foboV tou Kuriou einai didaskalia sofiaV× kai h tapeinwsiV proporeuetai thV doxhV.

Proverbs 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: