Modern Greek Bible

Proverbs 13

Proverbs

Return to Index

Chapter 14

1

[] Ai sofai gunaikeV oikodomousi ton oikon autwn× h de afrwn kataskaptei auton dia twn ceirwn authV.

2

[] O peripatwn en th euquthti autou fobeitai ton Kurion× o de skolioV taV odouV autou katafronei auton.

3

[] En stomati afronoV einai h rabdoV thV uperhfaniaV× ta de ceilh twn sofwn qelousi fulattei autouV.

4

[] Opou den einai boeV, h apoqhkh einai kenh× h de afqonia twn gennhmatwn einai ek thV dunamewV tou booV.

5

[] O alhqhV martuV den qelei yeudesqai× o de yeudhV martuV ekceei yeudh.

6

[] O cleuasthV zhtei sofian kai den euriskei× eiV de ton suneton einai eukoloV h maqhsiV.

7

[] Upage katenanti tou afronoV anqrwpou kai den qeleiV eurei ceilh sunesewV.

8

[] H sofia tou fronimou einai na gnwrizh thn odon autou× h de mwria twn afronwn apoplanhsiV.

9

[] Oi afroneV gelwsin eiV thn anomian× en mesw de twn euqewn einai cariV.

10

[] H kardia tou anqrwpou gnwrizei thn pikrian thV yuchV autou× kai xenoV den summetecei thV caraV authV.

11

[] H oikia twn asebwn qelei afanisqh× h de skhnh twn euqewn qelei anqei.

12

[] Uparcei odoV, htiV fainetai orqh eiV ton anqrwpon, alla ta telh authV ferousin eiV qanaton.

13

[] Eti kai eiV ton gelwta ponei h kardia× kai to teloV thV caraV einai luph.

14

[] O diefqarmenoV thn kardian qelei emplhsqh apo twn odwn autou× o de agaqoV anqrwpoV af' eautou.

15

[] O aplouV pisteuei eiV panta logon× o de fronimoV prosecei eiV ta bhmata autou.

16

[] O sofoV fobeitai kai feugei apo tou kakou× all' o afrwn procwrei kai qrasunetai.

17

[] O oxuqumoV prattei astocastwV× kai o kakobouloV anqrwpoV einai mishtoV.

18

[] Oi afroneV klhronomousi mwrian× oi de fronimoi stefanountai sunesin.

19

[] Oi kakoi upoklinousin emprosqen twn agaqwn, kai oi asebeiV eiV taV pulaV twn dikaiwn.

20

[] O ptwcoV miseitai kai upo tou plhsion autou× tou de plousiou oi filoi polloi.

21

[] O katafronwn ton plhsion autou amartanei× o de elewn touV ptwcouV einai makarioV.

22

[] Den planwntai oi bouleuomenoi kakon; eleoV omwV kai alhqeia qelei eisqai eiV touV bouleuomenouV agaqon.

23

[] En panti kopw uparcei kerdoV× h de fluaria twn ceilewn ferei monon eiV endeian.

24

[] Ta plouth twn sofwn einai stefanoV eiV autouV× twn de afronwn h uperoch mwria.

25

[] O alhqhV martuV eleuqeronei yucaV× o de dolioV ekceei yeudh.

26

[] En tw fobw tou Kuriou einai elpiV iscura× kai eiV ta tekna autou qelei uparcei katafugion.

27

O foboV tou Kuriou einai phgh zwhV, apomakrunwn apo pagidwn qanatou.

28

[] En tw plhqei tou laou einai h doxa tou basilewV× en de th elleiyei tou laou o afanismoV tou hgemoneuontoV.

29

[] O makroqumoV ecei megalhn fronhsin× o de oxuqumoV anegeirei thn afrosunhn autou.

30

[] H ugiainousa kardia einai zwh thV sarkoV× o de fqonoV sapria twn ostewn.

31

[] O kataqlibwn ton penhta oneidizei ton Poihthn autou× o de timwn auton eleei ton ptwcon.

32

[] O asebhV ektinassetai en th asebeia autou× o de dikaioV kai en tw qanatw autou ecei elpida.

33

[] En th kardia tou sunetou epanapauetai sofia× en mesw de twn afronwn faneroutai.

34

[] H dikaiosunh uyonei eqnoV× h de amartia einai oneidoV lawn.

35

[] Eunoia tou basilewV einai proV fronimon doulon× qumoV de autou proV ton proxenounta aiscunhn.

Proverbs 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: