Modern Greek Bible

Proverbs 10

Proverbs

Return to Index

Chapter 11

1

[] Dolia plastigx bdelugma eiV ton Kurion× dikaion de zugion euaresthsiV autou.

2

[] Opou eiselqh uperhfania, eisercetai kai kataiscunh× h de sofia einai meta twn tapeinwn.

3

[] H akeraiothV twn euqewn qelei odhgei autouV× h de upoulothV twn skoliwn qelei apolesei autouV.

4

[] Ta plouth den wfelousin en hmera orghV× h de dikaiosunh eleuqeronei ek qanatou.

5

[] H dikaiosunh tou akeraiou qelei orqotomhsei thn odon autou× o de asebhV qelei pesei dia thV asebeiaV autou.

6

H dikaiosunh twn euqewn qelei eleuqerwsei autouV× oi de parabatai qelousi sullhfqh en th kakia autwn.

7

[] Otan o asebhV anqrwpoV apoqnhskh, h elpiV autou apollutai× apollutai kai h prosdokia twn anomwn.

8

[] O dikaioV eleuqeronetai ek thV qliyewV, ant' autou de eisercetai o asebhV.

9

[] O upokrithV dia tou stomatoV afanizei ton plhsion autou× all' oi dikaioi qelousin eleuqerwqh dia thV gnwsewV.

10

[] EiV thn euodwsin twn dikaiwn h poliV eufrainetai× kai eiV ton oleqron twn asebwn agalletai.

11

Dia thV eulogiaV twn euqewn uyonetai poliV× dia tou stomatoV de twn asebwn katastrefetai.

12

[] O endehV frenwn perifronei ton plhsion autou× o de fronimoV anqrwpoV siwpa.

13

O spermologoV periercetai apokaluptwn ta mustika× o de thn yuchn pistoV kruptei to pragma.

14

[] Opou den einai kubernhsiV, o laoV piptei× ek tou plhqouV de twn sumboulwn proercetai swthria.

15

[] OstiV egguatai di' allon, qelei paqei kakon× kai ostiV misei thn egguhsin, einai asfalhV.

16

[] H eukosmoV gunh apolambanei timhn× oi de karterikoi apolambanousi plouth.

17

[] O elehmwn anqrwpoV agaqopoiei thn yuchn autou× o de anelehmwn qlibei thn sarka autou.

18

[] O asebhV ergazetai ergon yeudeV× eiV de ton speironta dikaiosunhn qelei eisqai misqoV asfalhV.

19

[] KaqwV h dikaiosunh teinei eiV zwhn, outwV o kunhgwn to kakon trecei eiV ton qanaton autou.

20

[] Oi diestrammenoi thn kardian einai bdelugma eiV ton Kurion× all' oi amemptoi thn odon einai dektoi eiV auton.

21

[] Kai ceir me ceira ean sunapthtai, o asebhV den qelei menei atimwrhtoV× to de sperma twn dikaiwn qelei eleuqerwqh.

22

[] WV errinon crusoun eiV coirou muthn, outw gunh wraia cwriV fronhsewV.

23

[] H epiqumia twn dikaiwn einai monon to kalon× h prosdokia de twn asebwn orgh.

24

[] Oi men skorpizousi, kai omwV perisseuontai× oi de para to deon feidontai, kai omwV ercontai eiV endeian.

25

[] H agaqopoioV yuch qelei pacunqh× kai ostiV potizei, qelei potisqh kai autoV.

26

[] OstiV kratei siton, qelei eisqai laokataratoV× eulogia de qelei eisqai epi thn kefalhn tou pwlountoV.

27

[] OstiV proqumeitai eiV to kalon, qelei apolausei carin× all' ostiV zhtei to kakon, qelei epelqei ep' auton.

28

[] OstiV elpizei epi ton plouton autou, outoV qelei pesei× oi de dikaioi wV blastoV qelousin anqhsei.

29

[] OstiV tarattei ton oikon autou, qelei klhronomhsei anemon× kai o afrwn qelei eisqai douloV eiV ton fronimon.

30

[] O karpoV tou dikaiou einai dendron zwhV× kai ostiV kerdizei yucaV, einai sofoV.

31

[] An o dikaioV paideuhtai epi thV ghV, pollw mallon o asebhV kai o amartwloV.

Proverbs 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: