Modern Greek Bible

Proverbs 9

Proverbs

Return to Index

Chapter 10

1

[] Paroimiai SolomwntoV. UioV sofoV eufrainei patera× uioV de afrwn einai luph thV mhtroV autou.

2

[] Oi qhsauroi thV anomiaV den wfelousin× h de dikaiosunh eleuqeronei ek qanatou.

3

O KurioV den qelei limoktonhsei yuchn dikaiou× anatrepei de thn periousian twn asebwn.

4

[] H oknhra ceir ptwceian ferei× ploutizei de h ceir tou epimelouV.

5

[] O sunagwn en tw qerei einai uioV sunesewV× o de koimwmenoV en tw qerismw uioV aiscunhV.

6

[] Eulogia epi thn kefalhn tou dikaiou× to stoma de twn asebwn adikia kaluptei.

7

[] H mnhmh tou dikaiou einai met' eulogiaV× to de onoma twn asebwn shpetai.

8

[] O sofoV thn kardian qelei decesqai entolaV× o de mwroV ta ceilh qelei uposkelisqh.

9

[] O peripatwn en akeraiothti peripatei asfalwV× o de diastrefwn taV odouV autou qelei gnwrisqh.

10

[] OstiV neuei dia tou ofqalmou, proxenei odunhn× o de mwroV ta ceilh qelei uposkelisqh.

11

[] To stoma tou dikaiou einai phgh zwhV× to stoma de twn asebwn adikia kaluptei.

12

[] To misoV diegeirei eridaV× all' h agaph kaluptei panta ta sfalmata.

13

[] EiV ta ceilh tou sunetou eurisketai h sofia× h de rabdoV einai dia thn racin tou endeouV frenwn.

14

[] Oi sofoi apotamieuousi gnwsin× to stoma de tou propetouV einai plhsion apwleiaV.

15

[] Ta agaqa tou plousiou einai h ocura autou poliV× katastrofh de twn penhtwn ptwceia autwn.

16

[] Ta erga tou dikaiou einai eiV zwhn× to proion tou asebouV eiV amartian.

17

[] O fulattwn thn paideian eurisketai en odw zwhV× o de egkataleipwn ton elegcon apoplanatai.

18

[] OstiV kaluptei misoV upo ceilh yeudh, kai ostiV proferei sukofantian, einai afrwn.

19

[] En th polulogia den leipei amartia× all' ostiV kratei ta ceilh autou, einai sunetoV.

20

[] H glwssa tou dikaiou argurion eklekton× h kardia twn asebwn pragma mhdaminon.

21

Ta ceilh tou dikaiou boskousi pollouV× oi de afroneV apoqnhskousi di' elleiyin frenwn.

22

[] H eulogia tou Kuriou ploutizei, kai luph den qelei prosteqh eiV authn.

23

[] WV gelwV einai eiV ton afrona na pratth kakon× h de sofia einai androV sunetou.

24

[] O foboV tou asebouV qelei epelqei ep' auton× h epiqumia de twn dikaiwn qelei ekplhrwqh.

25

KaqwV parercetai o anemostrobiloV, outwV o asebhV den uparcei× o de dikaioV qelei eisqai teqemeliwmenoV eiV ton aiwna.

26

[] KaqwV to oxoV eiV touV odontaV kai o kapnoV eiV touV ofqalmouV, outwV einai o oknhroV eiV touV apostellontaV auton.

27

[] O foboV tou Kuriou prosqetei hmeraV× ta de eth twn asebwn qelousin elattwqh.

28

H prosdokia twn dikaiwn qelei eisqai eufrosunh× h elpiV omwV twn asebwn qelei apolesqh.

29

[] H odoV tou Kuriou einai ocurwma eiV ton amempton, oleqroV de eiV touV ergataV thV anomiaV.

30

O dikaioV eiV ton aiwna den qelei saleuqh× oi de asebeiV den qelousi katoikhsei thn ghn.

31

[] To stoma tou dikaiou anadidei sofian× h de yeudhV glwssa qelei ekkoph.

32

Ta ceilh tou dikaiou gnwrizousi to eucariston× to stoma de twn asebwn ta diestrammena.

Proverbs 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: