Modern Greek Bible

Proverbs 7

Proverbs

Return to Index

Chapter 8

1

[] Den krazei h sofia; kai den ekpempei thn fwnhn authV h sunesiV;

2

Istatai epi thV korufhV twn uyhlwn topwn, uper thn odon, en tw mesw twn triodwn.

3

Krazei plhsion twn pulwn, en th eisodw thV polewV, en th eisodw twn qurwn×

4

proV esaV, anqrwpoi, krazw× kai h fwnh mou ekpempetai proV touV uiouV twn anqrwpwn.

5

Aploi, nohsate fronhsin× kai afroneV, apokthsate nohmona kardian.

6

Akousate× dioti qelw lalhsei pragmata exoca, kai ta ceilh mou qelousi proferei orqa.

7

Dioti alhqeian qelei lalhsei o larugx mou× ta de ceilh mou bdeluttontai thn asebeian.

8

PanteV oi logoi tou stomatoV mou einai meta dikaiosunhV× den uparcei en autoiV dolion diestrammenon×

9

PanteV einai safeiV eiV ton noounta kai orqoi eiV touV euriskontaV gnwsin.

10

Labete thn paideian mou, kai mh argurion× kai gnwsin, mallon para crusion eklekton.

11

Dioti h sofia einai kalhtera liqwn polutimwn× kai panta ta epiqumhta pragmata den einai antaxia authV.

12

[] Egw h sofia katoikw meta thV fronhsewV, kai efeuriskw gnwsin sunetwn bouleumatwn.

13

O foboV tou Kuriou einai na mish tiV to kakon× alazoneian kai auqadeian kai ponhran odon kai diestrammenon stoma egw misw.

14

Emou einai h boulh kai h asfaleia× egw eimai h sunesiV× emou h dunamiV.

15

Di' emou oi basileiV basileuousi, kai oi arconteV qespizousi dikaiosunhn.

16

Di' emou oi hgemoneV hgemoneuousi, kai oi megistaneV, panteV oi kritai thV ghV×

17

Egw touV eme agapwntaV agapw× kai oi zhtounteV me qelousi me eurei.

18

PloutoV kai doxa einai met' emou, agaqa diamenonta kai dikaiosunh.

19

Oi karpoi mou einai kalhteroi crusiou kai crusiou kaqarou× kai ta gennhmata mou, eklektou arguriou.

20

Peripatw en odw dikaiosunhV, anameson twn tribwn thV krisewV,

21

dia na kamw touV agapwntaV me na klhronomhswsin agaqa, kai na gemisw touV qhsaurouV autwn.

22

[] O KurioV me eicen en th arch twn odwn autou, pro twn ergwn autou, ap' aiwnoV.

23

Pro tou aiwnoV me ecrisen, ap' archV, prin uparxh h gh.

24

Egennhqhn ote den hsan ai abussoi, ote den uphrcon ai phgai ai anabruousai udata×

25

Prin ta orh qemeliwqwsi, pro twn lofwn, egw egennhqhn×

26

enw den eicen eti kamei thn ghn oute pediadaV, oute korufaV cwmatwn thV oikoumenhV.

27

Ote htoimaze touV ouranouV, egw hmhn ekei× ote periegrafe kamaran uperanw tou proswpou thV abussou×

28

ote estereone ton aiqera epanw× ote wcurone taV phgaV thV abussou×

29

ote epeballe ton nomon autou eiV thn qalassan, na mh parabwsi ta udata to prostagma autou× ote dietatte ta qemelia thV ghV×

30

tote hmhn plhsion autou dhmiourgousa× kai egw hmhn kaq' hmeran h trufh autou, eufrainomenh pantote enwpion autou,

31

eufrainomenh en th oikoumenh thV ghV autou× kai h trufh mou hto meta twn uiwn twn anqrwpwn.

32

[] Twra loipon akousate mou, w tekna× dioti makarioi oi fulattonteV taV odouV mou.

33

Akousate paideian kai genesqe sofoi, kai mh apodokimazete authn.

34

MakarioV o anqrwpoV, ostiV mou akoush, agrupnwn kaq' hmeran en taiV pulaiV mou, perimenwn eiV touV parastataV twn qurwn mou×

35

dioti ostiV eurh eme, qelei eurei zwhn, kai qelei labei carin para Kuriou.

36

OstiV omwV amarthsh eiV eme, thn eautou yuchn adikei× panteV oi misounteV me agapwsi qanaton.

Proverbs 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: