Modern Greek Bible

Proverbs 6

Proverbs

Return to Index

Chapter 7

1

[] Uie mou, fulatte touV logouV mou kai tamieuson taV entolaV mou para seautw.

2

Fulatte taV entolaV mou, kai qeleiV zhsei× kai ton nomon mou, wV thn korhn twn ofqalmwn sou.

3

Deson auta epi touV daktulouV sou, egcaraxon auta epi thn plaka thV kardiaV sou.

4

Eipe proV thn sofian; su eisai adelfh mou× kai kaleson thn fronhsin suggenh sou×

5

dia na se fulattwsin apo xenhV gunaikoV, apo allotriaV kolakeuoushV dia twn logwn authV.

6

[] Epeidh apo tou paraqurou thV oikiaV mou ekuya dia tou diktuwtou mou×

7

kai eidon metaxu twn afronwn, parethrhsa metaxu twn neaniskwn, neon endeh frenwn×

8

ostiV diebaine dia thV plateiaV, plhsion thV gwniaV authV, kai dihrceto thn odon proV thn oikian authV,

9

en tw esperinw skotei thV hmeraV, en tw skotasmw thV nuktoV kai tw gnofw×

10

kai idou, sunapanta auton gunh ecousa schma pornikon, kai kardian doliofrona,

11

fluaroV kai anaidhV× oi podeV authV den menousin en tw oikw authV×

12

twra einai exw, twra en taiV plateiaiV, kai enedreuei plhsion pashV gwniaV.

13

Kai pianei auton kai filei auton kai me anaideV proswpon legei proV auton,

14

Ecw qusiaV eirhnikaV× shmeron apedwka taV eucaV mou×

15

dia touto exhlqon eiV apanthsin sou, poqousa to proswpon sou, kai se eurhka×

16

estrwsa thn klinhn mou me peplouV, me taphtaV pepoikilmenouV, me nhmata thV Aiguptou×

17

equmiasa thn klinhn mou me smurnan, alohn kai kinamwmon×

18

elqe, aV mequsqwmen apo erwtoV mecri thV aughV× aV entrufhswmen eiV erwtaV×

19

dioti den einai o anhr en th oikia autou, uphgen eiV odon makran×

20

elabe balantion arguriou en th ceiri autou× en wrismenw kairw qelei epanelqei eiV thn oikian autou.

21

Dia thV pollhV authV tecnhV apeplanhsen auton× dia thV kolakeiaV twn ceilewn authV eilkusen auton.

22

EuquV akolouqei authn katopin, kaqwV o bouV upagei eiV thn sfaghn, h kaqwV h elafoV phda eiV ton brocon,

23

ewsou beloV diaperash to hpar authV× kaqwV to pthnon speudei eiV thn pagida kai den exeurei oti einai enantion thV zwhV autou.

24

[] Twra loipon akousate mou, tekna, kai prosecete eiV touV logouV tou stomatoV mou.

25

AV mh ekklinh eiV taV odouV authV h kardia sou, mh parektraphV eiV taV tribouV authV.

26

Dioti pollouV ekame na peswsi peplhgwmenoi, kai dunatoi einai oi foneuqenteV up' authV.

27

Odoi adou einai o oikoV authV, katabainousai eiV ta tameia tou qanatou.

Proverbs 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: