Modern Greek Bible

Proverbs 3

Proverbs

Return to Index

Chapter 4

1

[] Akousate, tekna, paideian patroV, kai prosecete na maqhte sunesin.

2

Dioti didw eiV esaV kalhn didaskalian× mh egkataliphte ton nomon mou.

3

Dioti kai egw estaqhn uioV tou patroV mou, agaphtoV kai monogenhV enwpion thV mhtroV mou×

4

kai me edidaske kai moi elegen, AV krath h kardia sou touV logouV mou× fulatte taV entolaV mou kai qeleiV zhsei.

5

Apokthson sofian, apokthson sunesin× mh lhsmonhshV authn, mhde ekklinhV apo twn logwn tou stomatoV mou×

6

mh egkataliphV authn, kai qelei se perifulattei× agapa authn, kai qelei se diathrei.

7

H sofia einai to prwtiston× apokthson sofian× kai uper pasan apokthsin sou apokthson sunesin.

8

Analabe authn kai qelei se uywsei× qelei se doxasei, otan enagkalisqhV authn.

9

Qelei epiqesei epi thn kefalhn sou stefanon caritwn× qelei soi dwsei diadhma doxhV.

10

Akoue, uie mou, kai decqhti touV logouV mou× kai qelousi plhqunqh ta eth thV zwhV sou.

11

Se didaskw thn odon thV sofiaV× se embibazw eiV tribouV euqeiaV.

12

Otan peripathV, ta bhmata sou den qelousin eisqai estenocwrhmena× kai otan trechV, den qeleiV proskoyei.

13

Draxon thn paideian, mh afhshV authn× fulatte authn, dioti einai h zwh sou.

14

[] Mh eiselqhV eiV thn tribon twn asebwn, kai mh upaghV eiV thn odon twn ponhrwn.

15

Apofeuge authn, mh perashV di' authV, ekklinon ap' authV kai diaba.

16

Dioti autoi den koimwntai, ean den kakopoihswsi× kai o upnoV autwn afaireitai, ean den uposkeliswsin.

17

Epeidh trwgousin arton asebeiaV kai pinousin oinon dunasteiaV.

18

H odoV omwV twn dikaiwn einai wV to lampron fwV, to feggon epi mallon kai mallon, ewsou geinh teleia hmera.

19

H odoV twn asebwn einai wV to skotoV× den gnwrizousi pou proskoptousin.

20

[] Uie mou, prosece eiV taV rhseiV mou× klinon to wtion sou eiV ta logia mou.

21

AV mh apomakrunqwsin apo twn ofqalmwn sou× fulatte auta en th kardia sou×

22

dioti einai zwh eiV touV euriskontaV auta kai iasiV eiV pasan autwn thn sarka.

23

Meta pashV fulaxewV fulatte thn kardian sou× dioti ek tauthV proercontai ai ekbaseiV thV zwhV.

24

Apobale apo sou skoliothta stomatoV, kai diastrofhn ceilewn apomakrunon apo sou.

25

Oi ofqalmoi sou aV blepwsin orqa, kai ta blefara sou aV kateuqunwntai emprosqen sou.

26

Staqmize to badisma twn podwn sou, kai pasai ai odoi sou qelousi kateuqunqh.

27

Mh ekklinhV dexia h aristera× apostreyon ton poda sou apo kakou.

Proverbs 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: