Modern Greek Bible

Proverbs 2

Proverbs

Return to Index

Chapter 3

1

[] Uie mou, mh lhsmonhV touV nomouV mou, kai h kardia sou aV fulatth taV entolaV mou.

2

Dioti makrothta hmerwn kai eth zwhV kai eirhnhn qelousi prosqesei eiV se.

3

EleoV kai alhqeia aV mh se egkatalipwsi× deson autaV peri ton trachlon sou× egcaraxon autaV epi thn plaka thV kardiaV sou×

4

outw qeleiV eurei carin kai eunoian enwpion Qeou kai anqrwpwn.

5

Elpize epi Kurion ex olhV sou thV kardiaV, kai mh episthrizesai eiV thn sunesin sou×

6

en pasaiV taiV odoiV sou auton gnwrize, kai autoV qelei dieuqunei ta diabhmata sou.

7

[] Mh fantazesai seauton sofon× fobou ton Kurion kai ekklinon apo kakou.

8

Touto qelei eisqai iasiV eiV ta neura sou kai muelwsiV eiV ta osta sou.

9

Tima ton Kurion apo twn uparcontwn sou kai apo twn aparcwn pantwn twn gennhmatwn sou×

10

kai qelousin emplhsqh ai sitoqhkai sou apo afqoniaV kai oi lhnoi sou qelousin ekceilizei apo neou oinou.

11

Uie mou, mh katafronei thn paideian tou Kuriou kai mh aqumei elegcomenoV up' autou.

12

Dioti o KurioV elegcei ontina agapa, kaqwV kai o pathr ton uion, eiV ton opoion euaresteitai.

13

[] MakarioV o anqrwpoV, ostiV eurhke sofian, kai o anqrwpoV, ostiV apekthse sunesin×

14

Dioti to emporion authV einai kalhteron para to emporion tou arguriou kai to kerdoV authV para crusion kaqaron.

15

Einai timiwtera polutimwn liqwn× kai panta osa epiqumhshV den einai antaxia authV.

16

MakrothV hmerwn einai en th dexia authV× en th aristera authV, ploutoV kai doxa.

17

Ai odoi authV einai odoi terpnai kai pasai ai triboi authV eirhnh.

18

Einai dendron zwhV eiV touV enagkalizomenouV authn× kai makarioi oi kratounteV authn.

19

Dia thV sofiaV eqemeliwsen o KurioV, esterewse touV ouranouV en sunesei.

20

Dia thV gnwsewV autou ai abussoi hnoicqhsan kai ta nefh stalazousi droson.

21

[] Uie mou, aV mh apomakrunqwsi tauta apo twn ofqalmwn sou× fulatte orqhn boulhn kai fronhsin×

22

kai qelei eisqai zwh eiV thn yuchn sou kai cariV eiV ton trachlon sou.

23

Tote qeleiV peripatei asfalwV thn odon sou, kai o pouV sou den qelei proskoyei.

24

Otan plagiazhV, den qeleiV tromazei× malista qeleiV plagiazei, kai o upnoV sou qelei eisqai glukuV.

25

Den qeleiV tromaxei apo aifnidiou fobou oude apo tou oleqrou twn asebwn, otan epelqh×

26

Dioti o KurioV qelei eisqai h elpiV sou, kai qelei fulaxei ton poda sou apo tou na piasqh.

27

[] Mh arnhqhV to kalon proV ekeinouV, eiV touV opoiouV prepei, otan hnai en th ceiri sou na kamnhV auto.

28

Mh eiphV proV ton plhsion sou, Upage kai epanastreyon kai aurion qelw soi dwsei× enw eceiV touto para seautw.

29

Mh mhcaneuou kakon kata tou plhsion sou, enw pepoiqwV katoikei meta sou.

30

Mh macou tina anaitiwV, ean den ekame kakon eiV se.

31

Mh zhleue ton biaion anqrwpon kai mh eklexhV mhdemian ek twn odwn autou×

32

dioti o KurioV bdeluttetai ton skolion× to de aporrhton autou faneronetai eiV touV dikaiouV.

33

Katara Kuriou en tw oikw tou asebouV× eulogei de thn katoikian twn dikaiwn.

34

BebaiwV autoV antitattetai eiV touV uperhfanouV× eiV de touV tapeinouV didei carin.

35

Oi sofoi qelousi klhronomhsei doxan× to de uyoV twn afronwn qelei eisqai h atimia.

Proverbs 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: