Modern Greek Bible

Proverbs 1

Proverbs

Return to Index

Chapter 2

1

[] Uie mou, ean decqhV touV logouV mou kai tamieushV taV entolaV mou para seautw,

2

wste na prosexh to wtion sou eiV thn sofian, na klinhV thn kardian sou eiV thn sunesin×

3

kai ean epikalesqhV thn fronhsin, kai uywshV thn fwnhn sou eiV thn sunesin×

4

ean zhthshV authn wV argurion kai exereunhshV authn wV kekrummenouV qhsaurouV,

5

tote qeleiV ennohsei ton fobon tou Kuriou kai qeleiV eurei thn epignwsin tou Qeou.

6

Dioti o KurioV didei sofian× ek tou stomatoV autou exercetai gnwsiV kai sunesiV.

7

Apotamieuei swthrian eiV touV euqeiV× einai aspiV eiV touV peripatountaV en akeraiothti,

8

uperaspizwn taV odouV thV dikaiosunhV kai fulattwn thn odon twn osiwn autou.

9

Tote qeleiV ennohsei dikaiosunhn kai krisin kai euquthta, pasan odon agaqhn.

10

[] Ean h sofia eiselqh eiV thn kardian sou kai h gnwsiV hdunh thn yuchn sou,

11

orqh boulh qelei se fulattei, sunesiV qelei se diathrei×

12

dia na se eleuqeronh apo thV odou thV ponhraV, apo anqrwpou lalountoV dolia,

13

oitineV egkataleipousi taV odouV thV euquthtoV, dia na peripatwsin en taiV odoiV tou skotouV×

14

oitineV hdunontai eiV to na kamnwsi kakon, cairousin eiV taV diastrofaV thV kakiaV,

15

twn opoiwn ai odoi einai skoliai kai ai poreiai autwn diestrammenai×

16

dia na se eleuqeronh apo xenhV gunaikoV, apo allotriaV kolakeuoushV me touV logouV authV,

17

htiV egkatelipe ton episthqion thV neothtoV authV kai elhsmonhse thn diaqhkhn tou Qeou authV.

18

Dioti o oikoV authV katabibazei eiV ton qanaton, kai ta bhmata authV eiV touV nekrouV×

19

panteV oi eisercomenoi proV authn den epistrefousin oude analambanousi taV odouV thV zwhV×

20

dia na peripathV en th odw twn agaqwn kai na fulatthV taV tribouV twn dikaiwn.

21

Dioti oi euqeiV qelousi katoikhsei thn ghn, kai oi teleioi qelousin enapoleifh en auth.

22

Oi de asebeiV qelousin ekkoph apo thV ghV, kai oi paranomoi qelousin ekrizwqh ap' authV.

Proverbs 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: