Modern Greek Bible

Psalms 148

Psalms

Return to Index

Chapter 149

1

[] Aineite ton Kurion. Yalate eiV ton Kurion wdhn nean, thn ainesin autou en th sunaxei twn osiwn.

2

AV eufrainetai o Israhl eiV ton Poihthn autou× oi uioi thV Siwn aV agallwntai eiV ton Basilea autwn.

3

AV ainwsi to onoma autou corostatounteV× en tumpanw kai kiqara aV yalmwdwsin eiV auton.

4

Dioti o KurioV eudokei eiV ton laon autou× qelei doxasei touV praouV en swthria.

5

Oi osioi qelousin agallesqai en doxh× qelousin agallesqai epi taV klinaV autwn.

6

[] Ai exumnhseiV tou Qeou qelousin eisqai en tw laruggi autwn, kai romfaia distomoV en th ceiri autwn×

7

dia na kamnwsin ekdikhsin eiV ta eqnh, paideian eiV touV laouV×

8

dia na deswsi touV basileiV autwn me aluseiV× kai touV endoxouV autwn me desma sidhra×

9

dia na kamwsin ep' autouV thn gegrammenhn krisin. H doxa auth qelei eisqai eiV pantaV touV osiouV autou. Allhlouia.

Psalms 150

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: