Modern Greek Bible

Psalms 147

Psalms

Return to Index

Chapter 148

1

[] Aineite ton Kurion. Aineite ton Kurion ek twn ouranwn× aineite auton en toiV uyistoiV.

2

Aineite auton, panteV oi aggeloi autou× aineite auton, pasai ai dunameiV autou.

3

Aineite auton, hlie kai selhnh× aineite auton, panta ta astra tou fwtoV.

4

Aineite auton, oi ouranoi twn ouranwn, kai ta udata ta uperanw twn ouranwn.

5

AV ainwsi to onoma tou Kuriou× dioti autoV prosetaxe, kai ektisqhsan×

6

kai esterewsen auta eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna× eqese diatagma, to opoion den qelei parelqei.

7

[] Aineite ton Kurion ek thV ghV, drakonteV kai pasai abussoi×

8

pur kai calaza, ciwn kai atmiV, anemostrobiloV, o ektelwn ton logon autou×

9

ta orh kai panta ta bouna× dendra karpofora kai pasai kedroi×

10

ta qhria kai panta ta kthnh× erpeta kai peteina pterwta.

11

BasileiV thV ghV kai panteV laoi× arconteV kai panteV kritai thV ghV×

12

neoi te kai parqenoi, geronteV meta newterwn

13

aV ainwsi to onoma tou Kuriou× dioti to onoma autou monou einai uywmenon×

14

H doxa autou einai epi thn ghn kai ton ouranon× kai autoV uywse keraV eiV ton laon autou, umnon eiV pantaV touV osiouV autou, eiV touV uiouV Israhl, laon ostiV einai plhsion autou. Allhlouia.

Psalms 149

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: