Modern Greek Bible

Psalms 146

Psalms

Return to Index

Chapter 147

1

[] Aineite ton Kurion× dioti einai kalon na yallwmen eiV ton Qeon hmwn× dioti einai terpnon, h ainesiV prepousa.

2

O KurioV oikodomei thn Ierousalhm× qelei sunaxei touV diesparmenouV tou Israhl.

3

Iatreuei touV suntetrimmenouV thn kardian kai denei taV plhgaV autwn.

4

Ariqmei ta plhqh twn astrwn× Kalei ta panta onomasti.

5

MegaV o KurioV hmwn kai megalh h dunamiV autou× h sunesiV autou ametrhtoV.

6

O KurioV uyonei touV praouV, touV de asebeiV tapeinonei ewV edafouV.

7

Yalate eiV ton Kurion eucaristounteV× yalmwdeite eiV ton Qeon hmwn en kiqara×

8

ton skepazonta ton ouranon me nefelaV× ton etoimazonta brochn dia thn ghn× ton anadidonta corton epi twn orewn×

9

ton didonta eiV ta kthnh thn trofhn autwn kai eiV touV neossouV twn korakwn, oitineV krazousi proV auton.

10

Den cairei eiV thn dunamin tou ippou× den hdunetai eiV touV podaV tou androV.

11

O KurioV hdunetai eiV touV foboumenouV auton, eiV touV elpizontaV epi to eleoV autou.

12

[] Epainei, Ierousalhm, ton Kurion× ainei ton Qeon sou, Siwn.

13

Dioti enedunamwse touV moclouV twn pulwn sou× huloghse touV uiouV sou en mesw sou.

14

Ballei eirhnhn eiV ta oria sou× se cortainei me to pacoV tou sitou.

15

Apostellei to prostagma autou eiV thn ghn, o logoV autou trecei tacutata.

16

Didei ciona wV mallion× diaspeirei thn pacnhn wV stakthn.

17

Riptei ton krustallon autou wV kommatia× emprosqen tou yucouV autou tiV dunatai na staqh;

18

Apostellei ton logon autou kai dialuei auta× fusa ton anemon autou, kai ta udata reousin.

19

Anaggellei ton logon autou proV ton Iakwb, ta diatagmata autou kai taV kriseiV autou proV ton Israhl.

20

Den ekamen outwV eiV ouden eqnoV× oude egnwrisan taV kriseiV autou. Allhlouia.

Psalms 148

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: