Modern Greek Bible

Psalms 145

Psalms

Return to Index

Chapter 146

1

[] Aineite ton Kurion. Ainei, h yuch mou, ton Kurion.

2

Qelw ainei ton Kurion enosw zw× qelw yalmwdei eiV ton Qeon mou enosw uparcw.

3

Mh pepoiqate ep' arcontaV, epi uion anqrwpou, ek tou opoiou den einai swthria.

4

To pneuma autou exercetai× autoV epistrefei eiV thn ghn autou× en ekeinh th hmera oi dialogismoi autou afanizontai.

5

[] MakarioV ekeinoV, tou opoiou bohqoV einai o QeoV tou Iakwb× tou opoiou h elpiV einai epi Kurion ton Qeon autou×

6

ton poihsanta ton ouranon kai thn ghn, thn qalassan kai panta ta en autoiV× ton fulattonta alhqeian eiV ton aiwna×

7

ton poiounta krisin eiV touV adikoumenouV× ton didonta trofhn eiV touV peinwntaV. O KurioV eleuqeronei touV desmiouV.

8

O KurioV anoigei touV ofqalmouV twn tuflwn× o KurioV anorqoi touV kekurtwmenouV× o KurioV agapa touV dikaiouV×

9

o KurioV diafulattei touV xenouV× uperaspizetai ton orfanon kai thn chran, thn de odon twn amartwlwn katastrefei.

10

O KurioV qelei basileuei eiV ton aiwna× o QeoV sou, Siwn, eiV genean kai genean. Allhlouia.

Psalms 147

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: