Modern Greek Bible

Psalms 144

Psalms

Return to Index

Chapter 145

1

[] <> Qelw se uyonei, Qee mou, basileu× kai qelw eulogei to onoma sou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna.

2

Kaq' ekasthn hmeran qelw se eulogei× kai qelw ainei to onoma sou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna.

3

MegaV o KurioV kai axiumnhtoV sfodra× kai h megalwsunh autou anexicniastoV.

4

Genea eiV genean qelei epainei ta erga sou, kai ta megaleia sou qelousi dihgeisqai.

5

Qelw lalei peri thV endoxou megaloprepeiaV thV megaleiothtoV sou kai peri twn qaumastwn ergwn sou×

6

kai qelousi legei thn dunamin twn foberwn sou katorqwmatwn, kai qelw dihgeisqai thn megalwsunhn sou×

7

Qelousi diadidei thn mnhmhn tou plhqouV thV agaqothtoV sou, kai qelousin alalaxei thn dikaiosunhn sou.

8

Elehmwn kai oiktirmwn o KurioV× makroqumoV kai polueleoV.

9

AgaqoV o KurioV proV pantaV× kai oi oiktirmoi autou epi panta ta poihmata autou.

10

[] Panta ta poihmata sou, Kurie, qelousi se ainei× kai oi osioi sou qelousi se eulogei.

11

Thn doxan thV basileiaV sou qelousi khruttei kai qelousi dihgeisqai to megaleion sou×

12

dia na gnwstopoihswsin eiV touV uiouV twn anqrwpwn ta megaleia autou, kai thn doxan thV megaloprepeiaV thV basileiaV autou.

13

H basileia sou basileia pantwn twn aiwnwn, kai h despoteia sou en pash genea kai genea.

14

O KurioV uposthrizei pantaV touV piptontaV kai anorqoi pantaV touV kekurtwmenouV.

15

Oi ofqalmoi pantwn apoblepousi proV se× kai su dideiV eiV autouV thn trofhn autwn en kairw.

16

AnoigeiV thn ceira sou kai cortaineiV thn epiqumian pantoV zwntoV.

17

DikaioV o KurioV en pasaiV taiV odoiV autou kai agaqoV en pasi toiV ergoiV autou.

18

O KurioV einai plhsion pantwn twn epikaloumenwn auton× pantwn twn epikaloumenwn auton en alhqeia.

19

Ekplhroi thn epiqumian twn foboumenwn auton, kai thV kraughV autwn eisakouei kai swzei autouV.

20

O KurioV fulattei pantaV touV agapwntaV auton× qelei de exoloqreusei pantaV touV asebeiV.

21

To stoma mou qelei lalei thn ainesin tou Kuriou× kai pasa sarx aV eulogh to onoma to agion autou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna.

Psalms 146

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: