Modern Greek Bible

Psalms 141

Psalms

Return to Index

Chapter 142

1

[] <> Me thn fwnhn mou ekraxa proV ton Kurion× me thn fwnhn mou proV ton Kurion edehqhn.

2

Qelw ekceei enwpion autou thn dehsin mou× thn qliyin mou enwpion autou qelw apaggeilei.

3

Ote to pneuma mou hto katateqlimmenon en emoi, tote su egnwrisaV thn odon mou. Pagida ekruyan di' eme en th odw thn opoian periepatoun.

4

[] Eblepon eiV ta dexia kai parethroun, kai den uphrcen o gnwrizwn me× katafugion ecaqh ap' emou, den uphrcen o ekzhtwn thn yuchn mou.

5

ProV se, Kurie, ekraxa, kai eipa, su eisai h katafugh mou, h meriV mou en gh zwntwn.

6

Prosexon eiV thn fwnhn mou, dioti talaipwroumai sfodra× eleuqerwson me ek twn katadiwkontwn me, dioti einai dunatwteroi mou.

7

Exagage ek fulakhV thn yuchn mou, dia na doxologw to onoma sou. Oi dikaioi qelousi me perikuklwsei, otan me antameiyhV.

Psalms 143

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: