Modern Greek Bible

Psalms 139

Psalms

Return to Index

Chapter 140

1

[] <> Eleuqerwson me, Kurie, apo anqrwpou ponhrou× lutrwson me apo anqrwpou adikou×

2

OitineV dialogizontai ponhra en th kardia× olhn thn hmeran paratattontai eiV polemouV.

3

Hkonhsan thn glwssan autwn wV ofewV× farmakion aspidoV einai upo ta ceilh autwn. Diayalma.

4

Fulaxon me, Kurie, apo ceirwn asebouV× lutrwson me apo anqrwpou adikou× oitineV emhcaneuqhsan na uposkeliswsi ta diabhmata mou.

5

Oi uperhfanoi ekruyan kat' emou pagida, kai me scoinia hplwsan diktua eiV thn diabasin mou× esthsan di' eme brocia. Diayalma.

6

Eipa proV ton Kurion, Su eisai o QeoV mou× akroasqhti, Kurie, thV fwnhV twn dehsewn mou.

7

Kurie Qee, h dunamiV thV swthriaV mou, su perieskepasaV thn kefalhn mou en hmera polemou.

8

[] Mh dwshV, Kurie, eiV ton asebh taV epiqumiaV autou× mh afhshV na ektelesqh o stocasmoV autou, mhpote uywqwsi. Diayalma.

9

H ponhria twn ceilewn twn perikuklountwn me aV skepash thn kefalhn autwn.

10

AnqrakeV pepuraktwmenoi aV peswsin ep' autouV× aV rifqwsin eiV to pur, eiV lakkouV baqeiV, dia na mh egerqwsi pleon.

11

AnqrwpoV kakoglwssoV aV mh sterewqh epi thV ghV× h kakia qelei katadiwxei ton adikon anqrwpon, ewsou apolesh auton.

12

Exeurw oti o KurioV qelei kamei thn krisin tou teqlimmenou kai thn dikhn twn ptwcwn.

13

BebaiwV oi dikaioi qelousi doxologei to onoma sou× oi euqeiV qelousi katoikei emprosqen tou proswpou sou.

Psalms 141

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: