Modern Greek Bible

Psalms 138

Psalms

Return to Index

Chapter 139

1

[] <> Kurie, edokimasaV me kai me egnwrisaV.

2

Su gnwrizeiV to kaqisma mou kai thn egersin mou× noeiV touV logismouV mou apo makroqen.

3

ExereunaV to peripathma mou kai to plagiasma mou kai pasaV taV odouV mou gnwrizeiV.

4

Dioti kai prin elqh o logoV eiV thn glwssan mou, idou, Kurie, gnwrizeiV to pan.

5

Me perikukloneiV opisqen kai emprosqen, kai eqesaV ep' eme thn ceira sou.

6

H gnwsiV auth einai uperqaumastoV eiV eme× einai uyhlh× den dunamai na fqasw eiV authn.

7

[] Pou na upagw apo tou pneumatoV sou; kai apo tou proswpou sou pou na fugw;

8

Ean anabw eiV ton ouranon, eisai ekei× ean plagiasw eiV ton adhn, idou, su.

9

Ean labw taV pterugaV thV aughV kai katoikhsw eiV ta escata thV qalasshV,

10

kai ekei qelei me odhghsei h ceir sou kai h dexia sou qelei me kratei.

11

Ean eipw, Alla to skotoV qelei me skepasei, kai h nux qelei eisqai fwV peri eme×

12

kai auto to skotoV den skepazei ouden apo sou× kai h nux lampei wV h hmera× eiV se to skotoV einai wV to fwV.

13

Dioti su emorfwsaV touV nefrouV mou× me perietulixaV en th koilia thV mhtroV mou.

14

Qelw se umnei, dioti foberwV kai qaumasiwV eplasqhn× qaumasia einai ta erga sou× kai h yuch mou kallista gnwrizei touto.

15

Den ekrufqhsan ta osta mou apo sou, enw eplattomhn en tw kruptw kai diemorfonomhn en toiV katwtatoiV thV ghV.

16

To adiamorfwton tou swmatoV mou eidon oi ofqalmoi sou× kai en tw bibliw sou panta tauta hsan gegrammena, wV kai ai hmerai kaq' aV eschmatizonto, kai enw ouden ek toutwn uphrce×

17

[] poson de polutimoi einai eiV eme ai boulai sou, Qee× poson emegalunqh o ariqmoV autwn.

18

Ean hqelon na apariqmhsw autaV, uperbainousi thn ammon× exupnw, kai eti eimai meta sou.

19

BebaiwV qeleiV qanatwsei touV asebeiV, Qee× apomakrunqhte loipon ap' emou, andreV aimatwn.

20

Dioti lalousi kata sou asebwV× oi ecqroi sou lambanousi to onoma sou epi mataiw.

21

Mh den misw, Kurie, touV misountaV se; kai den aganaktw kata twn epanistamenwn epi se;

22

Me teleion misoV misw autouV× dia ecqrouV ecw autouV.

23

Dokimason me, Qee, kai gnwrison thn kardian mou× exetason me kai maqe touV stocasmouV mou×

24

kai ide, an uparch en emoi odoV anomiaV× kai odhghson me eiV thn odon thn aiwnion.

Psalms 140

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: