Modern Greek Bible

Psalms 137

Psalms

Return to Index

Chapter 138

1

[] <> Qelw se doxologhsei en olh kardia mou× qelw yalmwdhsei eiV se emprosqen twn qewn.

2

Qelw proskunhsei proV ton naon ton agion sou× kai qelw doxologhsei to onoma sou dia to eleoV sou kai dia thn alhqeian sou× dioti emegalunaV ton logon sou uper pasan thn fhmhn sou.

3

Kaq' hn hmeran ekraxa, mou eishkousaV× me eniscusaV me dunamin en th yuch mou.

4

Qelousi se doxologhsei, Kurie, panteV oi basileiV thV ghV, otan akouswsi touV logouV tou stomatoV sou×

5

kai qelousi yallei en taiV odoiV tou Kuriou, oti megalh h doxa tou Kuriou×

6

[] oti o KurioV einai uyhloV kai epiblepei epi ton tapeinon× ton de uyhlofrona ginwskei makroqen.

7

Ean peripathsw en mesw stenocwriaV, qeleiV me zwopoihsei× qeleiV ekteinei thn ceira sou kata thV orghV twn ecqrwn mou× kai h dexia sou qelei me swsei.

8

O KurioV qelei ektelesei ta peri emou× Kurie, to eleoV sou menei eiV ton aiwna× ta erga twn ceirwn sou mh parableyhV.

Psalms 139

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: