Modern Greek Bible

Psalms 135

Psalms

Return to Index

Chapter 136

1

[] Doxologeite ton Kurion, dioti einai agaqoV, dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

2

Doxologeite ton Qeon twn qewn× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

3

Doxologeite ton Kurion twn kuriwn× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

4

Ton monon poiounta qaumasia megala× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

5

Ton poihsanta touV ouranouV en sunesei× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

6

Ton sterewsanta thn ghn epi twn udatwn× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

7

Ton poihsanta touV fwsthraV touV megalouV× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

8

ton hlion, dia na exousiazh epi thV hmeraV× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

9

thn selhnhn kai touV asteraV, dia na exousiazwsin epi thV nuktoV× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

10

[] Ton pataxanta thn Aigupton eiV ta prwtotoka authV× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

11

kai exagagonta ton Israhl ek mesou authV× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

12

En ceiri krataia kai en bracioni hplwmenw× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

13

Ton diairesanta thn Eruqran qalassan eiV duo merh× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

14

kai diabibasanta ton Israhl dia mesou authV× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

15

kai katastreyanta ton Faraw kai to strateuma autou en th Eruqra qalassh× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

16

Ton odhghsanta ton laon autou en th erhmw× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

17

Ton pataxanta basileiV megalouV× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

18

kai apokteinanta basileiV krataiouV× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

19

ton Shwn, basilea twn Amorraiwn× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

20

kai ton Wg basilea thV Basan× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

21

kai donta thn ghn authn eiV klhronomian× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

22

klhronomian eiV ton Israhl ton doulon autou× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

23

[] Ton mnhsqenta hmwn en th tapeinwsei hmwn× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou×

24

kai lutrwsanta hmaV ek twn ecqrwn hmwn× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

25

Ton didonta trofhn eiV pasan sarka× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

26

Doxologeite ton Qeon tou ouranou× dioti eiV ton aiwna to eleoV autou.

Psalms 137

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: