Modern Greek Bible

Psalms 131

Psalms

Return to Index

Chapter 132

1

[] <> Enqumhqhti, Kurie, ton Dabid, kai pantaV touV agwnaV autou×

2

pwV wmose proV ton Kurion kai ekamen euchn eiV ton iscuron Qeon tou Iakwb×

3

Den qelw eiselqei upo thn steghn tou oikou mou, den qelw anabh eiV thn klinhn thV strwmnhV mou,

4

den qelw dwsei upnon eiV touV ofqalmouV mou, nustagmon eiV ta blefara mou,

5

ewsou eurw topon dia ton Kurion, katoikian dia ton iscuron Qeon tou Iakwb.

6

Idou, hkousamen peri authV en Efraqa× eurhkamen authn eiV taV pediadaV tou Iaar.

7

AV eiselqwmen eiV taV skhnaV autou× aV proskunhswmen eiV to upopodion twn podwn autou.

8

Anasthqi, Kurie, eiV thn anapausin sou, su kai h kibwtoV thV dunamewV sou.

9

Oi iereiV sou aV enduqwsi dikaiosunhn, kai oi osioi sou aV agallwntai.

10

Eneken Dabid tou doulou sou mh apostreyhV to proswpon tou kecrismenou sou.

11

[] Wmosen o KurioV alhqeian proV ton Dabid, den qelei aqethsei authn, Ek tou karpou tou swmatoV sou qelw qesei epi ton qronon sou.

12

Ean fulaxwsin oi uioi sou thn diaqhkhn mou, kai ta marturia mou ta opoia qelw didaxei autouV, kai oi uioi autwn qelousi kaqisei diapantoV epi tou qronou sou.

13

Dioti exelexen o KurioV thn Siwn× euhresthqh na katoikh en auth.

14

Auth einai h anapausiV mou eiV ton aiwna tou aiwnoV× entauqa qelw katoikei, dioti hgaphsa authn.

15

Qelw euloghsei en eulogia taV trofaV authV× touV ptwcouV authV qelw cortasei arton×

16

kai touV iereiV authV qelw endusei swthrian× kai oi osioi authV qelousin agallesqai en agalliasei.

17

Ekei qelw kamei na blasthsh keraV eiV ton Dabid× htoimasa lucnon dia ton kecrismenon mou.

18

TouV ecqrouV autou qelw endusei aiscunhn× epi de auton qelei anqei to diadhma autou.

Psalms 133

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: