Modern Greek Bible

Psalms 127

Psalms

Return to Index

Chapter 128

1

[] <> MakarioV paV o foboumenoV ton Kurion, o peripatwn en taiV odoiV autou.

2

Dioti qeleiV trwgei apo tou kopou twn ceirwn sou× makarioV qeleiV eisqai, kai eutucia eiV se.

3

H gunh sou qelei eisqai wV ampeloV eukarpoV eiV ta plagia thV oikiaV sou× oi uioi sou wV neofuta elaiwn kuklw thV trapezhV sou.

4

Idou, outw qelei euloghqh o anqrwpoV o foboumenoV ton Kurion.

5

O KurioV qelei se euloghsei ek thV Siwn, kai qeleiV idei to kalon thV Ierousalhm pasaV taV hmeraV thV zwhV sou×

6

kai qeleiV idei uiouV twn uiwn sou× eirhnh epi ton Israhl.

Psalms 129

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: