Modern Greek Bible

Psalms 124

Psalms

Return to Index

Chapter 125

1

[] <> Oi pepoiqoteV epi Kurion einai wV to oroV Siwn, to opoion den qelei saleuqh× eiV ton aiwna diamenei.

2

KaqwV h Ierousalhm kuklonetai upo twn orewn, outwV o KurioV kuklonei ton laon autou apo tou nun kai ewV tou aiwnoV.

3

Dioti den qelei diamenei h rabdoV thV asebeiaV epi ton klhron twn dikaiwn, dia na mh ekteinwsin oi dikaioi taV ceiraV autwn eiV thn anomian.

4

[] Agaqopoihson, Kurie, touV agaqouV kai touV euqeiV thn kardian.

5

TouV de ekklinontaV eiV taV skoliaV odouV twn, o KurioV qelei apagagei autouV meta twn ergazomenwn thn anomian. Eirhnh epi ton Israhl.

Psalms 126

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: