Modern Greek Bible

Psalms 123

Psalms

Return to Index

Chapter 124

1

[] <> An den hto o KurioV meq' hmwn, aV eiph twra o Israhl×

2

an den hto o KurioV meq' hmwn, ote eshkwqhsan anqrwpoi ef' hmaV,

3

zwntaV hqelon maV katapiei tote, enw o qumoV autwn eflegeto enantion hmwn×

4

Tote ta udata hqelon maV katapontisei, o ceimarroV hqele perasei epanwqen thV yuchV hmwn×

5

tote ta udata ta ephrmena hqelon perasei epanwqen thV yuchV hmwn.

6

[] EuloghtoV KurioV, ostiV den paredwken hmaV qhrama eiV touV odontaV autwn.

7

H yuch hmwn elutrwqh wV pthnon apo thV pagidoV twn qhreutwn× h pagiV sunetribh, kai hmeiV elutrwqhmen.

8

H bohqeia hmwn einai en tw onomati tou Kuriou, tou poihsantoV ton ouranon kai thn ghn.

Psalms 125

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: