Modern Greek Bible

Psalms 122

Psalms

Return to Index

Chapter 123

1

[] <> Uywsa touV ofqalmouV mou proV se ton katoikounta en ouranoiV.

2

Idou, kaqwV oi ofqalmoi twn doulwn atenizousin eiV thn ceira twn kuriwn autwn, kaqwV oi ofqalmoi thV doulhV eiV thn ceira thV kuriaV authV, outwV oi ofqalmoi hmwn proV Kurion ton Qeon hmwn, ewsou elehsh hmaV.

3

Elehson hmaV, Kurie, elehson hmaV dioti ecortasqhmen sfodra apo exoudenwsewV.

4

Kaq' uperbolhn ecortasqh h yuch hmwn apo thV ubrewV twn trufwntwn, apo thV exoudenwsewV twn uperhfanwn.

Psalms 124

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: